Wikiscan
th.wikipedia.orgDateTotalArticleผู้ใช้วิกิพีเดียไฟล์มีเดียวิกิแม่แบบวิธีใช้หมวดหมู่สถานีย่อยหนังสือฉบับร่างมอดูลGadgetGadget definition
June
32,753
24,804
76 %
2,232
6.8 %
454
1.4 %
129
0.4 %
6
0.0 %
1,257
3.8 %
4
0.0 %
620
1.9 %
3
0.0 %
741
2.3 %
86
0.3 %
May
51,961
39,470
76 %
3,428
6.6 %
1,001
1.9 %
122
0.2 %
10
0.0 %
1,494
2.9 %
2
0.0 %
1,433
2.8 %
20
0.0 %
1,100
2.1 %
42
0.1 %
April
51,229
40,606
79 %
3,174
6.2 %
1,081
2.1 %
168
0.3 %
11
0.0 %
1,334
2.6 %
11
0.0 %
968
1.9 %
34
0.1 %
20
0.0 %
631
1.2 %
84
0.2 %
March
49,169
38,185
78 %
3,089
6.3 %
953
1.9 %
174
0.4 %
7
0.0 %
2,071
4.2 %
9
0.0 %
890
1.8 %
8
0.0 %
460
0.9 %
185
0.4 %
February
42,605
32,235
76 %
3,271
7.7 %
971
2.3 %
69
0.2 %
17
0.0 %
1,664
3.9 %
2
0.0 %
633
1.5 %
40
0.1 %
353
0.8 %
120
0.3 %
January
40,125
28,397
71 %
4,325
11 %
677
1.7 %
59
0.1 %
26
0.1 %
1,543
3.8 %
7
0.0 %
1,108
2.8 %
34
0.1 %
408
1.0 %
112
0.3 %
Dateพูดคุยคุยกับผู้ใช้คุยเรื่องวิกิพีเดียคุยเรื่องไฟล์คุยเรื่องมีเดียวิกิคุยเรื่องแม่แบบคุยเรื่องวิธีใช้คุยเรื่องหมวดหมู่คุยเรื่องสถานีย่อยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องฉบับร่างคุยเรื่องมอดูลGadget talkGadget definition talk
June
615
1.9 %
1,715
5.2 %
26
0.1 %
6
0.0 %
1
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
39
0.1 %
4
0.0 %
1
0.0 %
May
1,015
2.0 %
2,671
5.1 %
89
0.2 %
14
0.0 %
2
0.0 %
33
0.1 %
13
0.0 %
2
0.0 %
April
784
1.5 %
2,225
4.3 %
42
0.1 %
9
0.0 %
5
0.0 %
33
0.1 %
9
0.0 %
March
846
1.7 %
2,214
4.5 %
26
0.1 %
10
0.0 %
3
0.0 %
31
0.1 %
2
0.0 %
6
0.0 %
February
810
1.9 %
2,266
5.3 %
62
0.1 %
5
0.0 %
42
0.1 %
40
0.1 %
5
0.0 %
January
962
2.4 %
2,309
5.8 %
61
0.2 %
4
0.0 %
7
0.0 %
12
0.0 %
46
0.1 %
16
0.0 %
7
0.0 %
5
0.0 %