Wikiscan
th.wikipedia.orgDateTotalArticleผู้ใช้วิกิพีเดียไฟล์มีเดียวิกิแม่แบบวิธีใช้หมวดหมู่สถานีย่อยหนังสือฉบับร่างมอดูลGadgetGadget definition
2021
31,859 h
22,912 h
72 %
2,067 h
6.5 %
428 h
1.3 %
64 h
0.2 %
7 h 12
0.0 %
910 h
2.9 %
4 h 53
0.0 %
345 h
1.1 %
15 h 45
0.0 %
1 h 04
0.0 %
451 h
1.4 %
57 h
0.2 %
2020
31,719 h
21,705 h
68 %
2,395 h
7.6 %
510 h
1.6 %
78 h
0.2 %
4 h 21
0.0 %
1,076 h
3.4 %
19 h 23
0.1 %
301 h
1.0 %
31 h
0.1 %
20 m
0.0 %
28 h
0.1 %
46 h
0.1 %
2019
35,034 h
23,549 h
67 %
2,307 h
6.6 %
504 h
1.4 %
80 h
0.2 %
4 h 28
0.0 %
868 h
2.5 %
30 h
0.1 %
162 h
0.5 %
33 h
0.1 %
23 m
0.0 %
23 h 35
0.1 %
15 h 43
0.0 %
2018
37,865 h
25,930 h
68 %
1,953 h
5.2 %
636 h
1.7 %
144 h
0.4 %
6 h 54
0.0 %
847 h
2.2 %
21 h 46
0.1 %
180 h
0.5 %
38 h
0.1 %
15 m
0.0 %
3 h 48
0.0 %
49 h
0.1 %
2017
34,269 h
24,239 h
71 %
1,931 h
5.6 %
363 h
1.1 %
175 h
0.5 %
1 h 33
0.0 %
848 h
2.5 %
6 h 45
0.0 %
174 h
0.5 %
27 h
0.1 %
25 m
0.0 %
4 h 47
0.0 %
11 h 37
0.0 %
2016
29,319 h
20,593 h
70 %
1,385 h
4.7 %
261 h
0.9 %
98 h
0.3 %
5 h 02
0.0 %
760 h
2.6 %
8 h 14
0.0 %
142 h
0.5 %
14 h 05
0.0 %
5 m
0.0 %
3 h 39
0.0 %
7 h 33
0.0 %
2015
28,897 h
18,964 h
66 %
1,699 h
5.9 %
271 h
0.9 %
140 h
0.5 %
4 h 11
0.0 %
819 h
2.8 %
3 h 53
0.0 %
224 h
0.8 %
31 h
0.1 %
2 h 41
0.0 %
7 h 23
0.0 %
2014
27,558 h
17,915 h
65 %
1,542 h
5.6 %
339 h
1.2 %
171 h
0.6 %
11 h 01
0.0 %
504 h
1.8 %
12 h 59
0.0 %
208 h
0.8 %
5 h 11
0.0 %
33 m
0.0 %
7 h 51
0.0 %
22 h 16
0.1 %
2013
36,512 h
24,249 h
66 %
1,444 h
4.0 %
615 h
1.7 %
208 h
0.6 %
18 h 52
0.1 %
951 h
2.6 %
12 h 46
0.0 %
1,513 h
4.1 %
30 h
0.1 %
15 m
0.0 %
1 h 47
0.0 %
18 h 44
0.1 %
2012
49,466 h
33,587 h
68 %
1,115 h
2.3 %
630 h
1.3 %
179 h
0.4 %
6 h 53
0.0 %
1,683 h
3.4 %
11 h 46
0.0 %
5,098 h
10 %
24 h
0.0 %
11 m
0.0 %
9 h 02
0.0 %
2011
47,538 h
33,769 h
71 %
1,206 h
2.5 %
746 h
1.6 %
164 h
0.3 %
10 h 33
0.0 %
839 h
1.8 %
12 h 06
0.0 %
4,761 h
10 %
30 h
0.1 %
10 m
0.0 %
10 m
0.0 %
2010
44,473 h
33,104 h
74 %
1,076 h
2.4 %
887 h
2.0 %
174 h
0.4 %
21 h 30
0.0 %
763 h
1.7 %
11 h 17
0.0 %
4,375 h
9.8 %
49 h
0.1 %
1 h 06
0.0 %
1 h 12
0.0 %
2009
43,357 h
31,565 h
73 %
1,703 h
3.9 %
1,083 h
2.5 %
208 h
0.5 %
16 h 08
0.0 %
887 h
2.0 %
11 h 13
0.0 %
2,886 h
6.7 %
68 h
0.2 %
50 m
0.0 %
2008
37,967 h
26,522 h
70 %
1,241 h
3.3 %
1,366 h
3.6 %
249 h
0.7 %
14 h 58
0.0 %
1,016 h
2.7 %
12 h
0.0 %
2,698 h
7.1 %
134 h
0.4 %
0 m
0.0 %
2007
32,481 h
22,946 h
71 %
982 h
3.0 %
1,069 h
3.3 %
371 h
1.1 %
32 h
0.1 %
888 h
2.7 %
14 h 35
0.0 %
1,336 h
4.1 %
244 h
0.8 %
7 m
0.0 %
2006
14,371 h
10,307 h
72 %
243 h
1.7 %
541 h
3.8 %
157 h
1.1 %
16 h 28
0.1 %
357 h
2.5 %
11 h 49
0.1 %
287 h
2.0 %
35 h
0.2 %
2005
5,144 h
3,579 h
70 %
104 h
2.0 %
327 h
6.4 %
28 h
0.6 %
41 h
0.8 %
216 h
4.2 %
20 h 24
0.4 %
118 h
2.3 %
12 h 57
0.3 %
2004
408 h
294 h
72 %
11 h 34
2.8 %
27 h
6.8 %
11 h 02
2.7 %
6 h 47
1.7 %
6 h 16
1.5 %
9 h 35
2.3 %
2 h 28
0.6 %
3 h 59
1.0 %
2003
40 m
35 m
88 %
5 m
13 %
Dateพูดคุยคุยกับผู้ใช้คุยเรื่องวิกิพีเดียคุยเรื่องไฟล์คุยเรื่องมีเดียวิกิคุยเรื่องแม่แบบคุยเรื่องวิธีใช้คุยเรื่องหมวดหมู่คุยเรื่องสถานีย่อยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องฉบับร่างคุยเรื่องมอดูลGadget talkGadget definition talk
2021
222 h
0.7 %
2,266 h
7.1 %
31 h
0.1 %
1 h 03
0.0 %
36 m
0.0 %
6 h 39
0.0 %
43 m
0.0 %
8 h 28
0.0 %
6 h 01
0.0 %
6 h 27
0.0 %
1 h
0.0 %
2020
225 h
0.7 %
2,557 h
8.1 %
40 h
0.1 %
1 h 35
0.0 %
30 m
0.0 %
8 h 36
0.0 %
2 h
0.0 %
7 h 52
0.0 %
30 m
0.0 %
5 m
0.0 %
35 m
0.0 %
1 h 17
0.0 %
2019
151 h
0.4 %
3,533 h
10 %
37 h
0.1 %
3 h 32
0.0 %
59 m
0.0 %
12 h 49
0.0 %
2 h 16
0.0 %
3 h 25
0.0 %
5 m
0.0 %
0 m
0.0 %
1 h 26
0.0 %
43 m
0.0 %
2018
228 h
0.6 %
3,877 h
10 %
55 h
0.1 %
2 h 36
0.0 %
19 m
0.0 %
10 h 34
0.0 %
1 h 02
0.0 %
7 h 31
0.0 %
29 m
0.0 %
5 m
0.0 %
1 h 17
0.0 %
2017
303 h
0.9 %
3,107 h
9.1 %
20 h 43
0.1 %
2 h 42
0.0 %
37 m
0.0 %
5 h 35
0.0 %
1 h 25
0.0 %
6 h 10
0.0 %
32 m
0.0 %
6 m
0.0 %
38 m
0.0 %
2016
162 h
0.6 %
2,978 h
10 %
12 h 05
0.0 %
1 h 53
0.0 %
5 h 43
0.0 %
40 m
0.0 %
3 h 34
0.0 %
32 m
0.0 %
4 m
0.0 %
8 m
0.0 %
2015
181 h
0.6 %
3,214 h
11 %
12 h 26
0.0 %
1 h 19
0.0 %
2 h 03
0.0 %
4 h 16
0.0 %
1 h 02
0.0 %
1 h 56
0.0 %
15 m
0.0 %
12 m
0.0 %
36 m
0.0 %
2014
227 h
0.8 %
3,223 h
12 %
19 h 47
0.1 %
1 h 37
0.0 %
1 h 20
0.0 %
5 h 18
0.0 %
1 h 15
0.0 %
4 h 16
0.0 %
11 m
0.0 %
3 m
0.0 %
25 m
0.0 %
2013
289 h
0.8 %
3,594 h
9.8 %
52 h
0.1 %
3 h 11
0.0 %
3 h 14
0.0 %
10 h 28
0.0 %
2 h 44
0.0 %
6 h 05
0.0 %
1 h 10
0.0 %
0 m
0.0 %
42 m
0.0 %
2012
387 h
0.8 %
3,358 h
6.8 %
36 h
0.1 %
1 h 18
0.0 %
47 m
0.0 %
5 h 40
0.0 %
1 h 53
0.0 %
4 h 24
0.0 %
25 m
0.0 %
55 m
0.0 %
2011
455 h
1.0 %
2,380 h
5.0 %
40 h
0.1 %
2 h 09
0.0 %
1 h
0.0 %
10 h 02
0.0 %
1 h 22
0.0 %
4 h 48
0.0 %
2 h 22
0.0 %
0 m
0.0 %
2010
334 h
0.8 %
837 h
1.9 %
20 h 47
0.0 %
1 h 36
0.0 %
22 m
0.0 %
9 h 02
0.0 %
13 m
0.0 %
3 h 37
0.0 %
1 h 29
0.0 %
7 m
0.0 %
2009
618 h
1.4 %
1,163 h
2.7 %
41 h
0.1 %
3 h
0.0 %
6 h 06
0.0 %
27 h
0.1 %
43 m
0.0 %
5 h 46
0.0 %
55 m
0.0 %
2008
506 h
1.3 %
1,241 h
3.3 %
49 h
0.1 %
3 h 38
0.0 %
18 m
0.0 %
16 h 42
0.0 %
16 m
0.0 %
7 h 03
0.0 %
59 m
0.0 %
2007
421 h
1.3 %
1,219 h
3.8 %
67 h
0.2 %
1 h 18
0.0 %
1 h 19
0.0 %
11 h 18
0.0 %
4 m
0.0 %
5 h 07
0.0 %
1 h 55
0.0 %
2006
202 h
1.4 %
265 h
1.8 %
17 h 09
0.1 %
53 m
0.0 %
46 m
0.0 %
11 h 27
0.1 %
49 m
0.0 %
5 h 22
0.0 %
54 m
0.0 %
2005
120 h
2.4 %
117 h
2.3 %
24 h
0.5 %
37 m
0.0 %
2 h 34
0.1 %
6 h 11
0.1 %
31 m
0.0 %
4 h 01
0.1 %
3 h 06
0.1 %
2004
17 h 07
4.2 %
13 h 32
3.3 %
1 h 31
0.4 %
13 m
0.1 %
3 m
0.0 %
16 m
0.1 %
2003