Wikiscan
th.wikipedia.orgDateTotalArticleผู้ใช้วิกิพีเดียไฟล์มีเดียวิกิแม่แบบวิธีใช้หมวดหมู่สถานีย่อยหนังสือฉบับร่างมอดูลGadgetGadget definition
2021
111,509
79,982
72 %
5,127
4.6 %
2,726
2.4 %
6
0.0 %
1
0.0 %
378
0.3 %
1
0.0 %
374
0.3 %
5
0.0 %
63
0.1 %
1
0.0 %
2020
53,836
17,425
32 %
6,855
13 %
2,233
4.1 %
5
0.0 %
425
0.8 %
4
0.0 %
559
1.0 %
12
0.0 %
1
0.0 %
5
0.0 %
2
0.0 %
2019
85,791
36,079
42 %
8,669
10 %
1,988
2.3 %
20
0.0 %
1,009
1.2 %
2
0.0 %
1,405
1.6 %
3
0.0 %
14
0.0 %
3
0.0 %
2018
70,792
20,451
29 %
8,024
11 %
2,572
3.6 %
20
0.0 %
596
0.8 %
3
0.0 %
89
0.1 %
8
0.0 %
1
0.0 %
2017
61,204
14,377
23 %
9,733
16 %
2,798
4.6 %
3
0.0 %
498
0.8 %
349
0.6 %
7
0.0 %
9
0.0 %
2016
51,240
12,571
25 %
6,171
12 %
1,571
3.1 %
3
0.0 %
399
0.8 %
252
0.5 %
7
0.0 %
2015
129,409
27,994
22 %
9,992
7.7 %
1,672
1.3 %
28
0.0 %
764
0.6 %
5
0.0 %
622
0.5 %
18
0.0 %
3
0.0 %
2014
80,620
26,892
33 %
9,089
11 %
2,678
3.3 %
3
0.0 %
11
0.0 %
588
0.7 %
2
0.0 %
6,497
8.1 %
8
0.0 %
3
0.0 %
256
0.3 %
2013
271,905
162,020
60 %
11,367
4.2 %
4,641
1.7 %
112
0.0 %
8,158
3.0 %
54
0.0 %
45,254
17 %
59
0.0 %
1
0.0 %
15
0.0 %
97
0.0 %
2012
356,260
209,060
59 %
2,586
0.7 %
3,925
1.1 %
260
0.1 %
21
0.0 %
17,509
4.9 %
66
0.0 %
77,176
22 %
80
0.0 %
9
0.0 %
2011
281,534
191,048
68 %
2,605
0.9 %
1,828
0.6 %
35
0.0 %
4
0.0 %
2,238
0.8 %
47
0.0 %
59,501
21 %
53
0.0 %
3
0.0 %
2010
281,160
204,890
73 %
4,545
1.6 %
3,772
1.3 %
1,481
0.5 %
2,400
0.9 %
27
0.0 %
61,560
22 %
79
0.0 %
13
0.0 %
2009
225,634
165,770
73 %
10,403
4.6 %
5,968
2.6 %
580
0.3 %
1,047
0.5 %
26
0.0 %
37,209
16 %
69
0.0 %
3
0.0 %
2008
249,925
178,504
71 %
12,069
4.8 %
7,624
3.1 %
191
0.1 %
2,570
1.0 %
22
0.0 %
35,073
14 %
93
0.0 %
1
0.0 %
2007
151,134
121,652
80 %
7,534
5.0 %
1,894
1.3 %
260
0.2 %
598
0.4 %
20
0.0 %
13,935
9.2 %
55
0.0 %
2006
55,400
50,957
92 %
84
0.2 %
287
0.5 %
553
1.0 %
22
0.0 %
213
0.4 %
37
0.1 %
3,187
5.8 %
25
0.0 %
2005
7,062
6,660
94 %
12
0.2 %
22
0.3 %
173
2.4 %
3
0.0 %
187
2.6 %
2
0.0 %
2004
932
1
0.1 %
1
0.1 %
845
91 %
84
9.0 %
2003
1
1
100 %
Dateพูดคุยคุยกับผู้ใช้คุยเรื่องวิกิพีเดียคุยเรื่องไฟล์คุยเรื่องมีเดียวิกิคุยเรื่องแม่แบบคุยเรื่องวิธีใช้คุยเรื่องหมวดหมู่คุยเรื่องสถานีย่อยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องฉบับร่างคุยเรื่องมอดูลGadget talkGadget definition talk
2021
2,219
2.0 %
20,595
18 %
16
0.0 %
2
0.0 %
10
0.0 %
3
0.0 %
2020
1,528
2.8 %
24,685
46 %
62
0.1 %
3
0.0 %
16
0.0 %
7
0.0 %
8
0.0 %
1
0.0 %
2019
1,140
1.3 %
35,406
41 %
34
0.0 %
1
0.0 %
13
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
2018
1,296
1.8 %
37,678
53 %
29
0.0 %
3
0.0 %
16
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
2017
1,084
1.8 %
32,298
53 %
19
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
9
0.0 %
4
0.0 %
5
0.0 %
1
0.0 %
2016
847
1.7 %
29,400
57 %
8
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
5
0.0 %
1
0.0 %
2015
847
0.7 %
87,393
68 %
29
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
20
0.0 %
4
0.0 %
13
0.0 %
2014
1,478
1.8 %
33,055
41 %
36
0.0 %
2
0.0 %
6
0.0 %
4
0.0 %
12
0.0 %
2013
5,260
1.9 %
34,732
13 %
77
0.0 %
14
0.0 %
3
0.0 %
13
0.0 %
8
0.0 %
16
0.0 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2012
819
0.2 %
44,597
13 %
75
0.0 %
3
0.0 %
6
0.0 %
47
0.0 %
7
0.0 %
14
0.0 %
2011
6,845
2.4 %
16,917
6.0 %
5
0.0 %
24
0.0 %
1
0.0 %
373
0.1 %
7
0.0 %
2010
1,175
0.4 %
1,188
0.4 %
18
0.0 %
3
0.0 %
5
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
2009
2,569
1.1 %
1,924
0.9 %
24
0.0 %
5
0.0 %
4
0.0 %
23
0.0 %
1
0.0 %
9
0.0 %
2008
12,067
4.8 %
1,612
0.6 %
51
0.0 %
11
0.0 %
20
0.0 %
1
0.0 %
15
0.0 %
1
0.0 %
2007
3,781
2.5 %
1,322
0.9 %
77
0.1 %
1
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
2006
1
0.0 %
30
0.1 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
2005
3
0.0 %
2004
1
0.1 %
2003