Wikiscan
th.wikipedia.orgDateTotalArticleผู้ใช้วิกิพีเดียไฟล์มีเดียวิกิแม่แบบวิธีใช้หมวดหมู่สถานีย่อยหนังสือฉบับร่างมอดูลGadgetGadget definition
2021
75,772
72,669
96 %
50
0.1 %
228
0.3 %
34
0.0 %
632
0.8 %
23
0.0 %
192
0.3 %
20
0.0 %
1,629
2.1 %
1
0.0 %
2020
95,730
93,309
97 %
88
0.1 %
548
0.6 %
85
0.1 %
829
0.9 %
47
0.0 %
237
0.2 %
6
0.0 %
1
0.0 %
209
0.2 %
15
0.0 %
2019
114,126
110,489
97 %
163
0.1 %
845
0.7 %
34
0.0 %
1,487
1.3 %
50
0.0 %
308
0.3 %
7
0.0 %
62
0.1 %
2018
139,440
130,976
94 %
552
0.4 %
1,759
1.3 %
170
0.1 %
2,123
1.5 %
43
0.0 %
993
0.7 %
21
0.0 %
27
0.0 %
15
0.0 %
2017
150,708
143,119
95 %
745
0.5 %
425
0.3 %
140
0.1 %
2,838
1.9 %
34
0.0 %
2,010
1.3 %
8
0.0 %
38
0.0 %
1
0.0 %
2016
136,004
130,132
96 %
652
0.5 %
452
0.3 %
41
0.0 %
2,929
2.2 %
10
0.0 %
465
0.3 %
7
0.0 %
40
0.0 %
3
0.0 %
2015
106,958
102,117
95 %
449
0.4 %
599
0.6 %
40
0.0 %
2,345
2.2 %
12
0.0 %
554
0.5 %
9
0.0 %
20
0.0 %
1
0.0 %
2014
97,452
93,724
96 %
268
0.3 %
510
0.5 %
20
0.0 %
1,497
1.5 %
15
0.0 %
681
0.7 %
1
0.0 %
46
0.0 %
2
0.0 %
2013
123,431
118,832
96 %
328
0.3 %
792
0.6 %
104
0.1 %
1,789
1.4 %
11
0.0 %
604
0.5 %
10
0.0 %
12
0.0 %
1
0.0 %
2012
114,285
110,066
96 %
206
0.2 %
648
0.6 %
60
0.1 %
1,364
1.2 %
12
0.0 %
1,012
0.9 %
16
0.0 %
80
0.1 %
2011
108,920
103,501
95 %
550
0.5 %
1,183
1.1 %
78
0.1 %
1,782
1.6 %
14
0.0 %
599
0.5 %
45
0.0 %
2010
109,547
101,677
93 %
890
0.8 %
2,325
2.1 %
83
0.1 %
1,890
1.7 %
7
0.0 %
752
0.7 %
169
0.2 %
2009
87,733
80,714
92 %
319
0.4 %
2,904
3.3 %
90
0.1 %
1,268
1.4 %
25
0.0 %
435
0.5 %
46
0.1 %
10
0.0 %
2008
63,844
56,394
88 %
246
0.4 %
3,561
5.6 %
60
0.1 %
1,248
2.0 %
28
0.0 %
567
0.9 %
97
0.2 %
2007
60,450
54,300
90 %
231
0.4 %
3,113
5.1 %
84
0.1 %
766
1.3 %
13
0.0 %
424
0.7 %
156
0.3 %
1
0.0 %
2006
35,192
30,398
86 %
99
0.3 %
2,526
7.2 %
23
0.1 %
433
1.2 %
25
0.1 %
596
1.7 %
113
0.3 %
2005
8,042
7,001
87 %
40
0.5 %
472
5.9 %
2
0.0 %
143
1.8 %
19
0.2 %
114
1.4 %
12
0.1 %
2004
938
711
76 %
28
3.0 %
80
8.5 %
1
0.1 %
19
2.0 %
20
2.1 %
6
0.6 %
5
0.5 %
2003
6
6
100 %
Dateพูดคุยคุยกับผู้ใช้คุยเรื่องวิกิพีเดียคุยเรื่องไฟล์คุยเรื่องมีเดียวิกิคุยเรื่องแม่แบบคุยเรื่องวิธีใช้คุยเรื่องหมวดหมู่คุยเรื่องสถานีย่อยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องฉบับร่างคุยเรื่องมอดูลGadget talkGadget definition talk
2021
87
0.1 %
176
0.2 %
19
0.0 %
10
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2020
145
0.2 %
132
0.1 %
52
0.1 %
4
0.0 %
12
0.0 %
6
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
2019
32
0.0 %
558
0.5 %
54
0.0 %
9
0.0 %
1
0.0 %
21
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2018
608
0.4 %
1,745
1.3 %
363
0.3 %
2
0.0 %
36
0.0 %
1
0.0 %
6
0.0 %
2017
591
0.4 %
710
0.5 %
16
0.0 %
3
0.0 %
15
0.0 %
1
0.0 %
13
0.0 %
1
0.0 %
2016
780
0.6 %
432
0.3 %
17
0.0 %
1
0.0 %
21
0.0 %
5
0.0 %
11
0.0 %
1
0.0 %
2015
378
0.4 %
380
0.4 %
15
0.0 %
6
0.0 %
9
0.0 %
4
0.0 %
13
0.0 %
4
0.0 %
2014
447
0.5 %
191
0.2 %
16
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
11
0.0 %
2
0.0 %
9
0.0 %
2
0.0 %
2013
602
0.5 %
234
0.2 %
55
0.0 %
5
0.0 %
13
0.0 %
6
0.0 %
19
0.0 %
2012
647
0.6 %
131
0.1 %
12
0.0 %
6
0.0 %
7
0.0 %
15
0.0 %
1
0.0 %
2011
814
0.7 %
258
0.2 %
43
0.0 %
13
0.0 %
11
0.0 %
7
0.0 %
12
0.0 %
7
0.0 %
2010
1,013
0.9 %
672
0.6 %
38
0.0 %
9
0.0 %
6
0.0 %
14
0.0 %
1
0.0 %
2009
1,414
1.6 %
429
0.5 %
37
0.0 %
5
0.0 %
12
0.0 %
2
0.0 %
16
0.0 %
4
0.0 %
2008
1,171
1.8 %
366
0.6 %
54
0.1 %
15
0.0 %
11
0.0 %
1
0.0 %
24
0.0 %
1
0.0 %
2007
983
1.6 %
316
0.5 %
25
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
14
0.0 %
13
0.0 %
2
0.0 %
2006
707
2.0 %
165
0.5 %
37
0.1 %
2
0.0 %
19
0.1 %
42
0.1 %
2
0.0 %
2005
159
2.0 %
52
0.6 %
12
0.1 %
1
0.0 %
4
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
2004
50
5.3 %
14
1.5 %
3
0.3 %
1
0.1 %
2003