Wikiscan
th.wikipedia.orgDateTotalArticleผู้ใช้วิกิพีเดียไฟล์มีเดียวิกิแม่แบบวิธีใช้หมวดหมู่สถานีย่อยหนังสือฉบับร่างมอดูลGadgetGadget definition
2021
379,763
295,524
78 %
25,604
6.7 %
5,653
1.5 %
1,213
0.3 %
108
0.0 %
20,032
5.3 %
53
0.0 %
10,824
2.9 %
254
0.1 %
20
0.0 %
4,731
1.2 %
965
0.3 %
2020
347,458
266,721
77 %
27,375
7.9 %
6,778
2.0 %
1,415
0.4 %
112
0.0 %
18,547
5.3 %
395
0.1 %
9,175
2.6 %
592
0.2 %
2
0.0 %
365
0.1 %
695
0.2 %
2019
347,608
279,650
80 %
24,132
6.9 %
6,514
1.9 %
1,855
0.5 %
76
0.0 %
13,861
4.0 %
514
0.1 %
4,435
1.3 %
622
0.2 %
21
0.0 %
393
0.1 %
256
0.1 %
2018
375,217
297,676
79 %
21,697
5.8 %
7,797
2.1 %
2,515
0.7 %
178
0.0 %
13,214
3.5 %
369
0.1 %
4,713
1.3 %
694
0.2 %
5
0.0 %
38
0.0 %
921
0.2 %
2017
304,578
241,743
79 %
20,343
6.7 %
4,642
1.5 %
2,518
0.8 %
31
0.0 %
12,043
4.0 %
61
0.0 %
2,334
0.8 %
514
0.2 %
7
0.0 %
22
0.0 %
180
0.1 %
2016
242,914
198,106
82 %
13,943
5.7 %
3,044
1.3 %
1,616
0.7 %
82
0.0 %
10,811
4.5 %
80
0.0 %
3,533
1.5 %
216
0.1 %
2
0.0 %
13
0.0 %
124
0.1 %
2015
247,386
194,307
79 %
17,892
7.2 %
3,356
1.4 %
2,139
0.9 %
82
0.0 %
11,163
4.5 %
61
0.0 %
6,220
2.5 %
435
0.2 %
20
0.0 %
113
0.0 %
2014
224,398
178,502
80 %
15,024
6.7 %
3,968
1.8 %
2,784
1.2 %
170
0.1 %
7,163
3.2 %
170
0.1 %
4,721
2.1 %
118
0.1 %
6
0.0 %
61
0.0 %
324
0.1 %
2013
280,850
214,243
76 %
13,745
4.9 %
7,541
2.7 %
3,162
1.1 %
325
0.1 %
10,532
3.8 %
143
0.1 %
13,993
5.0 %
558
0.2 %
3
0.0 %
15
0.0 %
226
0.1 %
2012
295,596
225,617
76 %
13,532
4.6 %
8,115
2.7 %
2,950
1.0 %
108
0.0 %
11,104
3.8 %
80
0.0 %
15,506
5.2 %
318
0.1 %
5
0.0 %
17
0.0 %
2011
246,535
179,996
73 %
14,561
5.9 %
9,685
3.9 %
2,784
1.1 %
202
0.1 %
10,740
4.4 %
94
0.0 %
5,259
2.1 %
418
0.2 %
4
0.0 %
2010
255,463
192,244
75 %
11,578
4.5 %
9,875
3.9 %
2,587
1.0 %
376
0.1 %
12,020
4.7 %
162
0.1 %
7,326
2.9 %
605
0.2 %
25
0.0 %
2009
317,325
229,640
72 %
17,804
5.6 %
11,256
3.5 %
2,969
0.9 %
274
0.1 %
14,779
4.7 %
142
0.0 %
9,658
3.0 %
1,031
0.3 %
4
0.0 %
2008
278,750
197,062
71 %
10,939
3.9 %
13,053
4.7 %
4,069
1.5 %
260
0.1 %
16,298
5.8 %
143
0.1 %
6,264
2.2 %
2,237
0.8 %
2007
266,415
186,961
70 %
9,139
3.4 %
11,470
4.3 %
5,993
2.2 %
478
0.2 %
14,315
5.4 %
201
0.1 %
7,159
2.7 %
4,025
1.5 %
1
0.0 %
2006
124,498
97,033
78 %
3,168
2.5 %
4,879
3.9 %
2,263
1.8 %
223
0.2 %
5,922
4.8 %
113
0.1 %
3,451
2.8 %
398
0.3 %
2005
58,818
41,448
70 %
1,429
2.4 %
4,077
6.9 %
528
0.9 %
657
1.1 %
3,591
6.1 %
259
0.4 %
2,798
4.8 %
220
0.4 %
2004
5,777
4,058
70 %
149
2.6 %
377
6.5 %
174
3.0 %
319
5.5 %
80
1.4 %
131
2.3 %
40
0.7 %
48
0.8 %
2003
1
1
100 %
Dateพูดคุยคุยกับผู้ใช้คุยเรื่องวิกิพีเดียคุยเรื่องไฟล์คุยเรื่องมีเดียวิกิคุยเรื่องแม่แบบคุยเรื่องวิธีใช้คุยเรื่องหมวดหมู่คุยเรื่องสถานีย่อยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องฉบับร่างคุยเรื่องมอดูลGadget talkGadget definition talk
2021
7,357
1.9 %
6,348
1.7 %
417
0.1 %
16
0.0 %
8
0.0 %
106
0.0 %
10
0.0 %
308
0.1 %
76
0.0 %
117
0.0 %
19
0.0 %
2020
7,552
2.2 %
6,787
2.0 %
484
0.1 %
15
0.0 %
7
0.0 %
103
0.0 %
19
0.0 %
267
0.1 %
14
0.0 %
1
0.0 %
15
0.0 %
22
0.0 %
2019
5,990
1.7 %
8,362
2.4 %
471
0.1 %
43
0.0 %
14
0.0 %
173
0.0 %
25
0.0 %
153
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
33
0.0 %
11
0.0 %
2018
11,159
3.0 %
12,791
3.4 %
913
0.2 %
39
0.0 %
5
0.0 %
128
0.0 %
22
0.0 %
305
0.1 %
7
0.0 %
1
0.0 %
30
0.0 %
2017
12,031
4.0 %
7,421
2.4 %
244
0.1 %
25
0.0 %
9
0.0 %
83
0.0 %
18
0.0 %
295
0.1 %
5
0.0 %
9
0.0 %
2016
5,154
2.1 %
5,484
2.3 %
158
0.1 %
35
0.0 %
94
0.0 %
3
0.0 %
124
0.1 %
5
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2015
5,983
2.4 %
4,973
2.0 %
156
0.1 %
7
0.0 %
49
0.0 %
68
0.0 %
4
0.0 %
16
0.0 %
3
0.0 %
7
0.0 %
2014
6,672
3.0 %
3,976
1.8 %
260
0.1 %
14
0.0 %
15
0.0 %
88
0.0 %
14
0.0 %
51
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
50
0.0 %
2013
6,829
2.4 %
8,282
2.9 %
672
0.2 %
36
0.0 %
56
0.0 %
164
0.1 %
21
0.0 %
68
0.0 %
20
0.0 %
25
0.0 %
2012
9,174
3.1 %
8,283
2.8 %
529
0.2 %
13
0.0 %
11
0.0 %
88
0.0 %
23
0.0 %
65
0.0 %
8
0.0 %
2011
8,378
3.4 %
13,481
5.5 %
562
0.2 %
14
0.0 %
20
0.0 %
156
0.1 %
12
0.0 %
87
0.0 %
30
0.0 %
2
0.0 %
2010
6,085
2.4 %
11,924
4.7 %
283
0.1 %
9
0.0 %
6
0.0 %
161
0.1 %
5
0.0 %
117
0.0 %
23
0.0 %
2009
11,944
3.8 %
16,572
5.2 %
493
0.2 %
40
0.0 %
60
0.0 %
422
0.1 %
4
0.0 %
155
0.0 %
11
0.0 %
2008
10,044
3.6 %
17,149
6.2 %
580
0.2 %
19
0.0 %
5
0.0 %
252
0.1 %
6
0.0 %
256
0.1 %
32
0.0 %
2007
7,914
3.0 %
16,780
6.3 %
906
0.3 %
19
0.0 %
21
0.0 %
197
0.1 %
1
0.0 %
71
0.0 %
46
0.0 %
2006
2,879
2.3 %
3,389
2.7 %
181
0.1 %
11
0.0 %
11
0.0 %
133
0.1 %
9
0.0 %
20
0.0 %
13
0.0 %
2005
1,601
2.7 %
1,513
2.6 %
300
0.5 %
7
0.0 %
35
0.1 %
95
0.2 %
7
0.0 %
40
0.1 %
44
0.1 %
2004
187
3.2 %
165
2.9 %
21
0.4 %
3
0.1 %
3
0.1 %
4
0.1 %
2003