Wikiscan
th.wikipedia.orgDateTotalArticleผู้ใช้วิกิพีเดียไฟล์มีเดียวิกิแม่แบบวิธีใช้หมวดหมู่สถานีย่อยหนังสือฉบับร่างมอดูลGadgetGadget definition
2021
257,036
195,434
76 %
18,898
7.4 %
5,039
2.0 %
687
0.3 %
73
0.0 %
8,903
3.5 %
35
0.0 %
5,486
2.1 %
137
0.1 %
20
0.0 %
3,424
1.3 %
606
0.2 %
2020
502,600
379,614
76 %
35,578
7.1 %
9,559
1.9 %
1,538
0.3 %
112
0.0 %
19,804
3.9 %
446
0.1 %
10,089
2.0 %
610
0.1 %
4
0.0 %
2,275
0.5 %
712
0.1 %
2019
550,623
428,191
78 %
33,511
6.1 %
9,347
1.7 %
1,928
0.4 %
76
0.0 %
16,360
3.0 %
566
0.1 %
6,181
1.1 %
632
0.1 %
21
0.0 %
372
0.1 %
259
0.0 %
2018
588,740
451,594
77 %
30,539
5.2 %
12,128
2.1 %
2,762
0.5 %
178
0.0 %
15,945
2.7 %
415
0.1 %
5,813
1.0 %
723
0.1 %
5
0.0 %
42
0.0 %
936
0.2 %
2017
520,030
401,796
77 %
31,141
6.0 %
7,865
1.5 %
2,782
0.5 %
31
0.0 %
15,381
3.0 %
95
0.0 %
4,719
0.9 %
529
0.1 %
7
0.0 %
54
0.0 %
181
0.0 %
2016
438,249
348,039
79 %
21,135
4.8 %
5,067
1.2 %
1,704
0.4 %
82
0.0 %
14,140
3.2 %
90
0.0 %
4,255
1.0 %
230
0.1 %
2
0.0 %
51
0.0 %
127
0.0 %
2015
485,999
325,833
67 %
28,775
5.9 %
5,627
1.2 %
2,276
0.5 %
82
0.0 %
14,276
2.9 %
78
0.0 %
7,423
1.5 %
462
0.1 %
142
0.0 %
114
0.0 %
2014
404,445
300,629
74 %
24,410
6.0 %
7,156
1.8 %
2,918
0.7 %
181
0.0 %
9,254
2.3 %
187
0.0 %
11,914
2.9 %
127
0.0 %
6
0.0 %
133
0.0 %
582
0.1 %
2013
678,854
497,071
73 %
25,449
3.7 %
12,974
1.9 %
3,508
0.5 %
325
0.0 %
20,481
3.0 %
208
0.0 %
59,983
8.8 %
627
0.1 %
4
0.0 %
135
0.0 %
324
0.0 %
2012
768,285
546,475
71 %
16,451
2.1 %
12,688
1.7 %
3,382
0.4 %
129
0.0 %
29,987
3.9 %
158
0.0 %
93,820
12 %
414
0.1 %
5
0.0 %
17
0.0 %
2011
638,660
475,835
75 %
17,760
2.8 %
12,696
2.0 %
2,993
0.5 %
206
0.0 %
14,777
2.3 %
155
0.0 %
65,398
10 %
516
0.1 %
4
0.0 %
30
0.0 %
2010
647,838
500,111
77 %
17,033
2.6 %
15,972
2.5 %
4,286
0.7 %
376
0.1 %
16,327
2.5 %
196
0.0 %
69,669
11 %
853
0.1 %
25
0.0 %
69
0.0 %
2009
631,924
477,070
75 %
28,526
4.5 %
20,128
3.2 %
3,738
0.6 %
274
0.0 %
17,101
2.7 %
193
0.0 %
47,337
7.5 %
1,146
0.2 %
13
0.0 %
2008
593,557
432,643
73 %
23,254
3.9 %
24,238
4.1 %
4,413
0.7 %
260
0.0 %
20,166
3.4 %
193
0.0 %
41,933
7.1 %
2,427
0.4 %
16
0.0 %
2007
478,932
363,525
76 %
16,904
3.5 %
16,477
3.4 %
6,505
1.4 %
478
0.1 %
15,744
3.3 %
234
0.0 %
21,521
4.5 %
4,236
0.9 %
2006
215,524
178,684
83 %
3,351
1.6 %
7,692
3.6 %
2,930
1.4 %
245
0.1 %
6,580
3.1 %
175
0.1 %
7,236
3.4 %
536
0.2 %
2005
74,035
55,198
75 %
1,481
2.0 %
4,571
6.2 %
540
0.7 %
830
1.1 %
3,734
5.0 %
281
0.4 %
3,099
4.2 %
234
0.3 %
2004
7,647
4,770
62 %
178
2.3 %
457
6.0 %
174
2.3 %
1,165
15 %
183
2.4 %
151
2.0 %
46
0.6 %
53
0.7 %
2003
8
7
88 %
1
13 %
Dateพูดคุยคุยกับผู้ใช้คุยเรื่องวิกิพีเดียคุยเรื่องไฟล์คุยเรื่องมีเดียวิกิคุยเรื่องแม่แบบคุยเรื่องวิธีใช้คุยเรื่องหมวดหมู่คุยเรื่องสถานีย่อยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องฉบับร่างคุยเรื่องมอดูลGadget talkGadget definition talk
2021
4,892
1.9 %
12,698
4.9 %
295
0.1 %
19
0.0 %
8
0.0 %
54
0.0 %
5
0.0 %
213
0.1 %
58
0.0 %
44
0.0 %
8
0.0 %
2020
9,452
1.9 %
31,634
6.3 %
598
0.1 %
23
0.0 %
7
0.0 %
131
0.0 %
33
0.0 %
279
0.1 %
14
0.0 %
1
0.0 %
65
0.0 %
22
0.0 %
2019
7,769
1.4 %
44,326
8.1 %
569
0.1 %
53
0.0 %
15
0.0 %
207
0.0 %
30
0.0 %
157
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
37
0.0 %
11
0.0 %
2018
13,529
2.3 %
52,214
8.9 %
1,310
0.2 %
42
0.0 %
7
0.0 %
180
0.0 %
23
0.0 %
314
0.1 %
7
0.0 %
2
0.0 %
32
0.0 %
2017
14,216
2.7 %
40,429
7.8 %
293
0.1 %
36
0.0 %
11
0.0 %
107
0.0 %
23
0.0 %
318
0.1 %
6
0.0 %
1
0.0 %
9
0.0 %
2016
7,222
1.6 %
35,316
8.1 %
186
0.0 %
38
0.0 %
117
0.0 %
9
0.0 %
140
0.0 %
7
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2015
7,400
1.5 %
92,746
19 %
202
0.0 %
17
0.0 %
50
0.0 %
97
0.0 %
12
0.0 %
42
0.0 %
3
0.0 %
7
0.0 %
2014
8,872
2.2 %
37,222
9.2 %
319
0.1 %
19
0.0 %
16
0.0 %
105
0.0 %
20
0.0 %
72
0.0 %
3
0.0 %
50
0.0 %
2013
13,001
1.9 %
43,248
6.4 %
818
0.1 %
55
0.0 %
59
0.0 %
190
0.0 %
35
0.0 %
103
0.0 %
20
0.0 %
3
0.0 %
28
0.0 %
2012
10,763
1.4 %
53,012
6.9 %
618
0.1 %
22
0.0 %
17
0.0 %
142
0.0 %
23
0.0 %
87
0.0 %
9
0.0 %
14
0.0 %
2011
16,186
2.5 %
30,658
4.8 %
612
0.1 %
27
0.0 %
20
0.0 %
191
0.0 %
20
0.0 %
474
0.1 %
44
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
2010
8,361
1.3 %
13,791
2.1 %
350
0.1 %
21
0.0 %
6
0.0 %
172
0.0 %
5
0.0 %
135
0.0 %
24
0.0 %
3
0.0 %
2009
16,067
2.5 %
18,925
3.0 %
554
0.1 %
50
0.0 %
64
0.0 %
466
0.1 %
7
0.0 %
180
0.0 %
15
0.0 %
2008
23,448
4.0 %
19,127
3.2 %
685
0.1 %
45
0.0 %
5
0.0 %
283
0.0 %
8
0.0 %
295
0.0 %
34
0.0 %
2
0.0 %
2007
12,764
2.7 %
18,418
3.8 %
1,009
0.2 %
23
0.0 %
22
0.0 %
212
0.0 %
5
0.0 %
84
0.0 %
49
0.0 %
2006
3,618
1.7 %
3,584
1.7 %
221
0.1 %
13
0.0 %
11
0.0 %
153
0.1 %
9
0.0 %
64
0.0 %
15
0.0 %
2005
1,774
2.4 %
1,568
2.1 %
312
0.4 %
8
0.0 %
35
0.0 %
99
0.1 %
7
0.0 %
44
0.1 %
46
0.1 %
2004
237
3.1 %
180
2.4 %
24
0.3 %
3
0.0 %
3
0.0 %
5
0.1 %
2003