Wikiscan
th.wikipedia.orgDateTotalArticleผู้ใช้วิกิพีเดียไฟล์มีเดียวิกิแม่แบบวิธีใช้หมวดหมู่สถานีย่อยหนังสือฉบับร่างTimedTextมอดูลGadgetGadget definition
2022
625,888
472,652
76 %
28,748
4.6 %
10,981
1.8 %
4,353
0.7 %
51
0.0 %
18,025
2.9 %
119
0.0 %
25,575
4.1 %
224
0.0 %
11,734
1.9 %
3
0.0 %
1,202
0.2 %
2021
608,686
481,385
79 %
33,157
5.4 %
9,457
1.6 %
1,197
0.2 %
139
0.0 %
23,105
3.8 %
90
0.0 %
13,459
2.2 %
397
0.1 %
20
0.0 %
3,236
0.5 %
1,104
0.2 %
2020
495,638
376,242
76 %
34,230
6.9 %
9,550
1.9 %
1,468
0.3 %
111
0.0 %
19,746
4.0 %
446
0.1 %
9,782
2.0 %
610
0.1 %
4
0.0 %
826
0.2 %
710
0.1 %
2019
547,592
426,432
78 %
32,920
6.0 %
9,345
1.7 %
1,861
0.3 %
76
0.0 %
16,340
3.0 %
566
0.1 %
5,896
1.1 %
632
0.1 %
21
0.0 %
733
0.1 %
259
0.0 %
2018
585,553
449,029
77 %
30,229
5.2 %
12,127
2.1 %
2,598
0.4 %
174
0.0 %
15,925
2.7 %
415
0.1 %
5,658
1.0 %
723
0.1 %
5
0.0 %
593
0.1 %
936
0.2 %
2017
515,658
398,266
77 %
30,804
6.0 %
7,864
1.5 %
2,572
0.5 %
31
0.0 %
15,367
3.0 %
95
0.0 %
4,560
0.9 %
529
0.1 %
7
0.0 %
536
0.1 %
181
0.0 %
2016
430,111
340,791
79 %
20,628
4.8 %
5,067
1.2 %
1,568
0.4 %
82
0.0 %
14,120
3.3 %
90
0.0 %
4,147
1.0 %
230
0.1 %
2
0.0 %
389
0.1 %
127
0.0 %
2015
483,198
323,883
67 %
28,158
5.8 %
5,627
1.2 %
2,117
0.4 %
82
0.0 %
14,236
2.9 %
78
0.0 %
7,200
1.5 %
462
0.1 %
543
0.1 %
114
0.0 %
2014
401,684
298,489
74 %
24,253
6.0 %
7,156
1.8 %
2,697
0.7 %
180
0.0 %
9,237
2.3 %
187
0.0 %
11,687
2.9 %
127
0.0 %
6
0.0 %
439
0.1 %
578
0.1 %
2013
674,796
494,883
73 %
25,241
3.7 %
12,970
1.9 %
3,171
0.5 %
323
0.0 %
20,429
3.0 %
208
0.0 %
58,492
8.7 %
627
0.1 %
4
0.0 %
719
0.1 %
324
0.0 %
2012
762,444
544,177
71 %
15,720
2.1 %
12,688
1.7 %
2,992
0.4 %
128
0.0 %
29,894
3.9 %
158
0.0 %
91,218
12 %
410
0.1 %
5
0.0 %
442
0.1 %
2011
635,038
473,822
75 %
17,190
2.7 %
12,695
2.0 %
2,713
0.4 %
206
0.0 %
14,715
2.3 %
155
0.0 %
64,699
10 %
512
0.1 %
4
0.0 %
232
0.0 %
2010
643,510
497,577
77 %
16,449
2.6 %
15,963
2.5 %
3,822
0.6 %
373
0.1 %
16,249
2.5 %
196
0.0 %
68,921
11 %
830
0.1 %
25
0.0 %
318
0.0 %
2009
627,981
474,892
76 %
27,814
4.4 %
20,117
3.2 %
3,350
0.5 %
274
0.0 %
16,895
2.7 %
193
0.0 %
46,941
7.5 %
1,146
0.2 %
152
0.0 %
2008
591,421
431,071
73 %
23,216
3.9 %
24,226
4.1 %
4,088
0.7 %
258
0.0 %
20,057
3.4 %
193
0.0 %
41,808
7.1 %
2,427
0.4 %
297
0.1 %
2007
476,231
362,218
76 %
16,644
3.5 %
16,447
3.5 %
5,652
1.2 %
478
0.1 %
15,633
3.3 %
234
0.0 %
21,409
4.5 %
4,236
0.9 %
93
0.0 %
2006
214,160
177,846
83 %
3,351
1.6 %
7,692
3.6 %
2,433
1.1 %
245
0.1 %
6,555
3.1 %
175
0.1 %
7,210
3.4 %
536
0.3 %
68
0.0 %
2005
73,617
54,923
75 %
1,481
2.0 %
4,571
6.2 %
429
0.6 %
830
1.1 %
3,734
5.1 %
281
0.4 %
3,088
4.2 %
234
0.3 %
3
0.0 %
2004
7,629
4,770
63 %
178
2.3 %
457
6.0 %
160
2.1 %
1,162
15 %
183
2.4 %
151
2.0 %
45
0.6 %
53
0.7 %
2003
8
7
88 %
1
13 %
Dateพูดคุยคุยกับผู้ใช้คุยเรื่องวิกิพีเดียคุยเรื่องไฟล์คุยเรื่องมีเดียวิกิคุยเรื่องแม่แบบคุยเรื่องวิธีใช้คุยเรื่องหมวดหมู่คุยเรื่องสถานีย่อยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องฉบับร่างTimedText talkคุยเรื่องมอดูลGadget talkGadget definition talk
2022
15,755
2.5 %
34,236
5.5 %
455
0.1 %
32
0.0 %
187
0.0 %
678
0.1 %
39
0.0 %
643
0.1 %
8
0.0 %
1
0.0 %
93
0.0 %
1
0.0 %
93
0.0 %
2021
11,081
1.8 %
29,594
4.9 %
476
0.1 %
19
0.0 %
8
0.0 %
227
0.0 %
11
0.0 %
341
0.1 %
76
0.0 %
85
0.0 %
22
0.0 %
2020
9,192
1.9 %
31,597
6.4 %
602
0.1 %
22
0.0 %
7
0.0 %
131
0.0 %
32
0.0 %
277
0.1 %
14
0.0 %
1
0.0 %
16
0.0 %
22
0.0 %
2019
7,142
1.3 %
44,309
8.1 %
557
0.1 %
53
0.0 %
15
0.0 %
207
0.0 %
30
0.0 %
155
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
27
0.0 %
11
0.0 %
2018
13,010
2.2 %
52,205
8.9 %
1,305
0.2 %
41
0.0 %
7
0.0 %
180
0.0 %
23
0.0 %
314
0.1 %
7
0.0 %
17
0.0 %
32
0.0 %
2017
13,635
2.6 %
40,421
7.8 %
279
0.1 %
35
0.0 %
11
0.0 %
107
0.0 %
23
0.0 %
313
0.1 %
6
0.0 %
7
0.0 %
9
0.0 %
2016
6,769
1.6 %
35,315
8.2 %
182
0.0 %
38
0.0 %
117
0.0 %
9
0.0 %
140
0.0 %
7
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2015
7,190
1.5 %
92,742
19 %
200
0.0 %
16
0.0 %
50
0.0 %
97
0.0 %
12
0.0 %
42
0.0 %
3
0.0 %
4
0.0 %
7
0.0 %
2014
8,580
2.1 %
37,220
9.3 %
312
0.1 %
19
0.0 %
16
0.0 %
105
0.0 %
20
0.0 %
72
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
50
0.0 %
2013
12,657
1.9 %
43,248
6.4 %
804
0.1 %
55
0.0 %
59
0.0 %
190
0.0 %
35
0.0 %
103
0.0 %
20
0.0 %
1
0.0 %
28
0.0 %
2012
10,627
1.4 %
53,004
7.0 %
615
0.1 %
22
0.0 %
17
0.0 %
142
0.0 %
23
0.0 %
87
0.0 %
9
0.0 %
14
0.0 %
2011
15,994
2.5 %
30,656
4.8 %
609
0.1 %
27
0.0 %
20
0.0 %
191
0.0 %
20
0.0 %
472
0.1 %
44
0.0 %
7
0.0 %
2
0.0 %
2010
8,247
1.3 %
13,784
2.1 %
339
0.1 %
21
0.0 %
6
0.0 %
172
0.0 %
5
0.0 %
134
0.0 %
24
0.0 %
2
0.0 %
2009
15,883
2.5 %
18,925
3.0 %
554
0.1 %
50
0.0 %
64
0.0 %
457
0.1 %
7
0.0 %
180
0.0 %
15
0.0 %
2
0.0 %
2008
23,217
3.9 %
19,127
3.2 %
684
0.1 %
41
0.0 %
5
0.0 %
283
0.0 %
8
0.0 %
295
0.0 %
34
0.0 %
4
0.0 %
2007
12,644
2.7 %
18,418
3.9 %
1,007
0.2 %
22
0.0 %
22
0.0 %
212
0.0 %
5
0.0 %
84
0.0 %
49
0.0 %
2
0.0 %
2006
3,574
1.7 %
3,584
1.7 %
219
0.1 %
13
0.0 %
11
0.0 %
153
0.1 %
9
0.0 %
64
0.0 %
15
0.0 %
2005
1,750
2.4 %
1,568
2.1 %
312
0.4 %
8
0.0 %
35
0.0 %
99
0.1 %
7
0.0 %
44
0.1 %
46
0.1 %
2004
237
3.1 %
180
2.4 %
24
0.3 %
3
0.0 %
3
0.0 %
5
0.1 %
2003