Wikiscan
th.wikipedia.org
DateTotalArticleผู้ใช้วิกิพีเดียไฟล์มีเดียวิกิแม่แบบวิธีใช้หมวดหมู่สถานีย่อยหนังสือฉบับร่างTimedTextมอดูลGadgetGadget definition
2022
58,252
6,868
12 %
1,725
3.0 %
131
0.2 %
706
1.2 %
5
0.0 %
2,819
4.8 %
3
0.0 %
11,668
20 %
6
0.0 %
665
1.1 %
2
0.0 %
381
0.7 %
2021
59,344
14,216
24 %
2,183
3.7 %
120
0.2 %
479
0.8 %
16
0.0 %
7,623
13 %
1
0.0 %
6,341
11 %
26
0.0 %
1
0.0 %
152
0.3 %
431
0.7 %
2020
46,659
9,113
20 %
2,285
4.9 %
188
0.4 %
477
1.0 %
54
0.1 %
2,888
6.2 %
92
0.2 %
4,315
9.2 %
99
0.2 %
10
0.0 %
330
0.7 %
2019
50,534
6,367
13 %
3,125
6.2 %
173
0.3 %
394
0.8 %
13
0.0 %
2,361
4.7 %
16
0.0 %
2,197
4.3 %
7
0.0 %
6
0.0 %
119
0.2 %
2018
58,188
7,749
13 %
2,748
4.7 %
192
0.3 %
1,058
1.8 %
27
0.0 %
2,145
3.7 %
12
0.0 %
2,431
4.2 %
74
0.1 %
2
0.0 %
4
0.0 %
567
1.0 %
2017
53,758
7,322
14 %
2,368
4.4 %
195
0.4 %
1,958
3.6 %
7
0.0 %
1,980
3.7 %
2,763
5.1 %
160
0.3 %
1
0.0 %
10
0.0 %
50
0.1 %
2016
45,935
7,322
16 %
2,077
4.5 %
148
0.3 %
1,033
2.2 %
4
0.0 %
1,535
3.3 %
1,615
3.5 %
38
0.1 %
1
0.0 %
1
0.0 %
68
0.1 %
2015
64,748
7,744
12 %
2,476
3.8 %
252
0.4 %
1,600
2.5 %
10
0.0 %
2,135
3.3 %
3
0.0 %
3,024
4.7 %
128
0.2 %
4
0.0 %
34
0.1 %
2014
49,310
6,087
12 %
2,789
5.7 %
113
0.2 %
2,121
4.3 %
25
0.1 %
1,196
2.4 %
10
0.0 %
2,604
5.3 %
15
0.0 %
6
0.0 %
9
0.0 %
97
0.2 %
2013
56,085
8,008
14 %
1,903
3.4 %
231
0.4 %
2,047
3.6 %
56
0.1 %
1,713
3.1 %
4
0.0 %
6,235
11 %
100
0.2 %
1
0.0 %
5
0.0 %
73
0.1 %
2012
52,981
7,436
14 %
1,304
2.5 %
136
0.3 %
1,920
3.6 %
2
0.0 %
1,778
3.4 %
1
0.0 %
6,730
13 %
29
0.1 %
2
0.0 %
4
0.0 %
2011
34,205
5,981
17 %
1,438
4.2 %
216
0.6 %
1,520
4.4 %
16
0.0 %
1,477
4.3 %
1
0.0 %
2,359
6.9 %
57
0.2 %
2
0.0 %
5
0.0 %
2010
23,364
7,979
34 %
1,359
5.8 %
241
1.0 %
1,787
7.6 %
11
0.0 %
2,191
9.4 %
7
0.0 %
3,842
16 %
101
0.4 %
5
0.0 %
7
0.0 %
2009
33,550
11,243
34 %
1,391
4.1 %
281
0.8 %
1,889
5.6 %
67
0.2 %
2,179
6.5 %
3
0.0 %
4,444
13 %
147
0.4 %
7
0.0 %
2008
31,290
10,128
32 %
1,444
4.6 %
293
0.9 %
2,508
8.0 %
61
0.2 %
2,947
9.4 %
2
0.0 %
3,278
10 %
305
1.0 %
7
0.0 %
2007
32,631
11,856
36 %
771
2.4 %
258
0.8 %
3,245
9.9 %
147
0.5 %
2,307
7.1 %
3
0.0 %
4,000
12 %
277
0.8 %
3
0.0 %
2006
18,405
10,869
59 %
340
1.8 %
103
0.6 %
1,448
7.9 %
49
0.3 %
1,589
8.6 %
2
0.0 %
1,946
11 %
22
0.1 %
10
0.1 %
2005
9,427
4,984
53 %
164
1.7 %
474
5.0 %
263
2.8 %
163
1.7 %
1,004
11 %
16
0.2 %
1,497
16 %
27
0.3 %
1
0.0 %
2004
1,505
627
42 %
43
2.9 %
54
3.6 %
160
11 %
437
29 %
57
3.8 %
5
0.3 %
26
1.7 %
1
0.1 %
2003
3
2
67 %
1
33 %
Dateพูดคุยคุยกับผู้ใช้คุยเรื่องวิกิพีเดียคุยเรื่องไฟล์คุยเรื่องมีเดียวิกิคุยเรื่องแม่แบบคุยเรื่องวิธีใช้คุยเรื่องหมวดหมู่คุยเรื่องสถานีย่อยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องฉบับร่างTimedText talkคุยเรื่องมอดูลGadget talkGadget definition talk
2022
7,153
12 %
24,830
43 %
33
0.1 %
11
0.0 %
3
0.0 %
598
1.0 %
3
0.0 %
596
1.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
25
0.0 %
1
0.0 %
17
0.0 %
2021
5,582
9.4 %
21,674
37 %
21
0.0 %
7
0.0 %
138
0.2 %
1
0.0 %
313
0.5 %
1
0.0 %
16
0.0 %
2
0.0 %
2020
3,068
6.6 %
23,405
50 %
30
0.1 %
12
0.0 %
1
0.0 %
40
0.1 %
3
0.0 %
236
0.5 %
3
0.0 %
1
0.0 %
6
0.0 %
3
0.0 %
2019
1,638
3.2 %
33,873
67 %
30
0.1 %
17
0.0 %
3
0.0 %
43
0.1 %
2
0.0 %
140
0.3 %
1
0.0 %
8
0.0 %
1
0.0 %
2018
3,388
5.8 %
37,429
64 %
39
0.1 %
10
0.0 %
3
0.0 %
46
0.1 %
254
0.4 %
2
0.0 %
8
0.0 %
2017
5,898
11 %
30,650
57 %
34
0.1 %
16
0.0 %
6
0.0 %
49
0.1 %
1
0.0 %
278
0.5 %
4
0.0 %
5
0.0 %
3
0.0 %
2016
2,877
6.3 %
29,014
63 %
13
0.0 %
21
0.0 %
46
0.1 %
119
0.3 %
1
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2015
3,873
6.0 %
43,379
67 %
11
0.0 %
11
0.0 %
6
0.0 %
36
0.1 %
1
0.0 %
17
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2014
3,216
6.5 %
30,838
63 %
24
0.0 %
9
0.0 %
3
0.0 %
58
0.1 %
1
0.0 %
42
0.1 %
1
0.0 %
1
0.0 %
45
0.1 %
2013
5,321
9.5 %
30,207
54 %
28
0.0 %
22
0.0 %
5
0.0 %
46
0.1 %
5
0.0 %
49
0.1 %
2
0.0 %
1
0.0 %
23
0.0 %
2012
3,354
6.3 %
30,145
57 %
13
0.0 %
17
0.0 %
7
0.0 %
39
0.1 %
3
0.0 %
61
0.1 %
2011
2,608
7.6 %
18,374
54 %
35
0.1 %
19
0.1 %
2
0.0 %
29
0.1 %
62
0.2 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
2010
2,756
12 %
2,914
12 %
15
0.1 %
12
0.1 %
28
0.1 %
1
0.0 %
103
0.4 %
3
0.0 %
2
0.0 %
2009
6,548
20 %
5,090
15 %
29
0.1 %
28
0.1 %
5
0.0 %
56
0.2 %
3
0.0 %
136
0.4 %
3
0.0 %
1
0.0 %
2008
7,350
23 %
2,701
8.6 %
36
0.1 %
25
0.1 %
1
0.0 %
45
0.1 %
2
0.0 %
150
0.5 %
6
0.0 %
1
0.0 %
2007
6,442
20 %
3,115
9.5 %
43
0.1 %
13
0.0 %
6
0.0 %
95
0.3 %
36
0.1 %
12
0.0 %
2
0.0 %
2006
1,354
7.4 %
549
3.0 %
26
0.1 %
5
0.0 %
4
0.0 %
47
0.3 %
2
0.0 %
38
0.2 %
2
0.0 %
2005
533
5.7 %
168
1.8 %
48
0.5 %
4
0.0 %
13
0.1 %
40
0.4 %
2
0.0 %
23
0.2 %
3
0.0 %
2004
61
4.1 %
27
1.8 %
2
0.1 %
3
0.2 %
1
0.1 %
1
0.1 %
2003