Wikiscan
th.wikipedia.org
DateTotalArticleผู้ใช้วิกิพีเดียไฟล์มีเดียวิกิแม่แบบวิธีใช้หมวดหมู่สถานีย่อยหนังสือฉบับร่างมอดูลGadgetGadget definition
2021
54,563
13,359
24 %
2,062
3.8 %
114
0.2 %
472
0.9 %
16
0.0 %
7,058
13 %
1
0.0 %
5,338
9.8 %
26
0.0 %
1
0.0 %
393
0.7 %
360
0.7 %
2020
46,747
9,104
19 %
2,290
4.9 %
191
0.4 %
479
1.0 %
54
0.1 %
2,899
6.2 %
92
0.2 %
4,388
9.4 %
99
0.2 %
7
0.0 %
331
0.7 %
2019
50,623
6,364
13 %
3,136
6.2 %
173
0.3 %
402
0.8 %
13
0.0 %
2,363
4.7 %
16
0.0 %
2,263
4.5 %
7
0.0 %
6
0.0 %
119
0.2 %
2018
58,278
7,739
13 %
2,754
4.7 %
192
0.3 %
1,113
1.9 %
30
0.1 %
2,151
3.7 %
12
0.0 %
2,459
4.2 %
74
0.1 %
2
0.0 %
567
1.0 %
2017
53,937
7,357
14 %
2,370
4.4 %
196
0.4 %
2,005
3.7 %
7
0.0 %
1,986
3.7 %
2,835
5.3 %
160
0.3 %
1
0.0 %
50
0.1 %
2016
46,026
7,341
16 %
2,079
4.5 %
148
0.3 %
1,077
2.3 %
4
0.0 %
1,538
3.3 %
1,633
3.5 %
38
0.1 %
1
0.0 %
68
0.1 %
2015
65,003
7,798
12 %
2,483
3.8 %
252
0.4 %
1,657
2.5 %
10
0.0 %
2,142
3.3 %
3
0.0 %
3,140
4.8 %
128
0.2 %
3
0.0 %
34
0.1 %
2014
49,543
6,105
12 %
2,789
5.6 %
113
0.2 %
2,196
4.4 %
25
0.1 %
1,202
2.4 %
10
0.0 %
2,732
5.5 %
15
0.0 %
6
0.0 %
3
0.0 %
98
0.2 %
2013
56,473
8,027
14 %
1,905
3.4 %
230
0.4 %
2,186
3.9 %
57
0.1 %
1,741
3.1 %
4
0.0 %
6,421
11 %
100
0.2 %
1
0.0 %
1
0.0 %
73
0.1 %
2012
53,523
7,442
14 %
1,312
2.5 %
136
0.3 %
2,088
3.9 %
2
0.0 %
1,799
3.4 %
1
0.0 %
7,065
13 %
29
0.1 %
2
0.0 %
3
0.0 %
2011
34,376
6,002
17 %
1,442
4.2 %
216
0.6 %
1,616
4.7 %
16
0.0 %
1,490
4.3 %
1
0.0 %
2,390
7.0 %
57
0.2 %
2
0.0 %
2010
23,623
7,939
34 %
1,381
5.8 %
241
1.0 %
1,927
8.2 %
14
0.1 %
2,209
9.4 %
7
0.0 %
3,936
17 %
119
0.5 %
5
0.0 %
2009
33,830
11,272
33 %
1,400
4.1 %
281
0.8 %
2,059
6.1 %
67
0.2 %
2,208
6.5 %
3
0.0 %
4,471
13 %
147
0.4 %
1
0.0 %
2008
31,565
10,179
32 %
1,445
4.6 %
293
0.9 %
2,673
8.5 %
63
0.2 %
2,963
9.4 %
2
0.0 %
3,296
10 %
305
1.0 %
2007
33,085
11,884
36 %
772
2.3 %
260
0.8 %
3,601
11 %
147
0.4 %
2,318
7.0 %
3
0.0 %
4,045
12 %
277
0.8 %
1
0.0 %
2006
18,656
10,894
58 %
340
1.8 %
103
0.6 %
1,664
8.9 %
49
0.3 %
1,596
8.6 %
2
0.0 %
1,952
10 %
22
0.1 %
2005
9,531
4,993
52 %
164
1.7 %
474
5.0 %
346
3.6 %
163
1.7 %
1,011
11 %
16
0.2 %
1,502
16 %
27
0.3 %
2004
1,520
626
41 %
43
2.8 %
54
3.6 %
174
11 %
438
29 %
57
3.8 %
5
0.3 %
27
1.8 %
1
0.1 %
2003
3
2
67 %
1
33 %
Dateพูดคุยคุยกับผู้ใช้คุยเรื่องวิกิพีเดียคุยเรื่องไฟล์คุยเรื่องมีเดียวิกิคุยเรื่องแม่แบบคุยเรื่องวิธีใช้คุยเรื่องหมวดหมู่คุยเรื่องสถานีย่อยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องฉบับร่างคุยเรื่องมอดูลGadget talkGadget definition talk
2021
4,895
9.0 %
20,078
37 %
19
0.0 %
6
0.0 %
48
0.1 %
1
0.0 %
289
0.5 %
1
0.0 %
24
0.0 %
2
0.0 %
2020
3,069
6.6 %
23,407
50 %
29
0.1 %
12
0.0 %
1
0.0 %
40
0.1 %
3
0.0 %
238
0.5 %
3
0.0 %
1
0.0 %
7
0.0 %
3
0.0 %
2019
1,639
3.2 %
33,876
67 %
30
0.1 %
17
0.0 %
3
0.0 %
43
0.1 %
2
0.0 %
140
0.3 %
1
0.0 %
9
0.0 %
1
0.0 %
2018
3,399
5.8 %
37,429
64 %
39
0.1 %
11
0.0 %
3
0.0 %
46
0.1 %
254
0.4 %
2
0.0 %
2
0.0 %
2017
5,924
11 %
30,653
57 %
34
0.1 %
17
0.0 %
6
0.0 %
49
0.1 %
1
0.0 %
278
0.5 %
4
0.0 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2016
2,883
6.3 %
29,014
63 %
14
0.0 %
21
0.0 %
46
0.1 %
119
0.3 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2015
3,886
6.0 %
43,380
67 %
11
0.0 %
12
0.0 %
6
0.0 %
36
0.1 %
1
0.0 %
17
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2014
3,226
6.5 %
30,838
62 %
24
0.0 %
9
0.0 %
3
0.0 %
58
0.1 %
1
0.0 %
42
0.1 %
1
0.0 %
2
0.0 %
45
0.1 %
2013
5,339
9.5 %
30,207
53 %
28
0.0 %
22
0.0 %
5
0.0 %
46
0.1 %
5
0.0 %
49
0.1 %
2
0.0 %
1
0.0 %
23
0.0 %
2012
3,358
6.3 %
30,146
56 %
13
0.0 %
17
0.0 %
7
0.0 %
39
0.1 %
3
0.0 %
61
0.1 %
2011
2,619
7.6 %
18,374
53 %
36
0.1 %
19
0.1 %
2
0.0 %
29
0.1 %
62
0.2 %
1
0.0 %
2
0.0 %
2010
2,768
12 %
2,914
12 %
15
0.1 %
12
0.1 %
28
0.1 %
1
0.0 %
103
0.4 %
3
0.0 %
1
0.0 %
2009
6,571
19 %
5,090
15 %
29
0.1 %
28
0.1 %
5
0.0 %
56
0.2 %
3
0.0 %
136
0.4 %
3
0.0 %
2008
7,377
23 %
2,701
8.6 %
37
0.1 %
27
0.1 %
1
0.0 %
45
0.1 %
2
0.0 %
150
0.5 %
6
0.0 %
2007
6,455
20 %
3,115
9.4 %
44
0.1 %
14
0.0 %
6
0.0 %
95
0.3 %
36
0.1 %
12
0.0 %
2006
1,361
7.3 %
549
2.9 %
26
0.1 %
5
0.0 %
4
0.0 %
47
0.3 %
2
0.0 %
38
0.2 %
2
0.0 %
2005
534
5.6 %
168
1.8 %
48
0.5 %
4
0.0 %
13
0.1 %
40
0.4 %
2
0.0 %
23
0.2 %
3
0.0 %
2004
61
4.0 %
27
1.8 %
2
0.1 %
3
0.2 %
1
0.1 %
1
0.1 %
2003