Wikiscan
th.wikipedia.orgDateTotalArticleผู้ใช้วิกิพีเดียไฟล์มีเดียวิกิแม่แบบวิธีใช้หมวดหมู่สถานีย่อยหนังสือฉบับร่างTimedTextมอดูลGadgetGadget definition
2023
31,053 h
22,422 h
72 %
1,654 h
5.3 %
303 h
1.0 %
135 h
0.4 %
2 h 25
0.0 %
777 h
2.5 %
6 h 10
0.0 %
361 h
1.2 %
9 h 36
0.0 %
5 m
0.0 %
591 h
1.9 %
17 m
0.0 %
54 h
0.2 %
2022
38,492 h
28,363 h
74 %
2,068 h
5.4 %
525 h
1.4 %
143 h
0.4 %
4 h 01
0.0 %
983 h
2.6 %
9 h 02
0.0 %
433 h
1.1 %
11 h 56
0.0 %
164 h
0.4 %
11 m
0.0 %
83 h
0.2 %
2021
33,985 h
24,728 h
73 %
2,146 h
6.3 %
458 h
1.3 %
63 h
0.2 %
8 h 12
0.0 %
991 h
2.9 %
6 h 06
0.0 %
380 h
1.1 %
18 h 01
0.1 %
1 h 04
0.0 %
78 h
0.2 %
64 h
0.2 %
2020
31,521 h
21,566 h
68 %
2,350 h
7.5 %
512 h
1.6 %
75 h
0.2 %
4 h 16
0.0 %
1,065 h
3.4 %
19 h 25
0.1 %
293 h
0.9 %
32 h
0.1 %
20 m
0.0 %
21 h 45
0.1 %
46 h
0.1 %
2019
34,969 h
23,496 h
67 %
2,300 h
6.6 %
507 h
1.5 %
77 h
0.2 %
4 h 28
0.0 %
857 h
2.5 %
30 h
0.1 %
158 h
0.5 %
34 h
0.1 %
23 m
0.0 %
22 h 58
0.1 %
15 h 43
0.0 %
2018
37,780 h
25,828 h
68 %
1,940 h
5.1 %
645 h
1.7 %
135 h
0.4 %
6 h 43
0.0 %
837 h
2.2 %
21 h 46
0.1 %
174 h
0.5 %
39 h
0.1 %
15 m
0.0 %
36 h
0.1 %
50 h
0.1 %
2017
34,153 h
24,139 h
71 %
1,919 h
5.6 %
366 h
1.1 %
163 h
0.5 %
1 h 33
0.0 %
841 h
2.5 %
6 h 45
0.0 %
168 h
0.5 %
28 h
0.1 %
25 m
0.0 %
9 h 57
0.0 %
11 h 37
0.0 %
2016
29,290 h
20,576 h
70 %
1,374 h
4.7 %
263 h
0.9 %
88 h
0.3 %
4 h 47
0.0 %
756 h
2.6 %
8 h 14
0.0 %
139 h
0.5 %
14 h 47
0.1 %
5 m
0.0 %
10 h 26
0.0 %
7 h 32
0.0 %
2015
28,834 h
18,922 h
66 %
1,685 h
5.8 %
275 h
1.0 %
128 h
0.4 %
4 h 11
0.0 %
812 h
2.8 %
3 h 53
0.0 %
218 h
0.8 %
32 h
0.1 %
5 h 15
0.0 %
7 h 23
0.0 %
2014
27,487 h
17,873 h
65 %
1,521 h
5.5 %
342 h
1.2 %
157 h
0.6 %
10 h 52
0.0 %
501 h
1.8 %
12 h 59
0.0 %
204 h
0.7 %
6 h 33
0.0 %
33 m
0.0 %
2 h 36
0.0 %
22 h 11
0.1 %
2013
36,438 h
24,236 h
67 %
1,428 h
3.9 %
618 h
1.7 %
185 h
0.5 %
18 h 48
0.1 %
942 h
2.6 %
12 h 46
0.0 %
1,474 h
4.0 %
31 h
0.1 %
15 m
0.0 %
2 h 34
0.0 %
18 h 44
0.1 %
2012
49,254 h
33,562 h
68 %
1,080 h
2.2 %
636 h
1.3 %
152 h
0.3 %
6 h 53
0.0 %
1,669 h
3.4 %
11 h 54
0.0 %
4,963 h
10 %
24 h
0.1 %
11 m
0.0 %
2 h 42
0.0 %
2011
47,342 h
33,728 h
71 %
1,151 h
2.4 %
754 h
1.6 %
145 h
0.3 %
10 h 33
0.0 %
831 h
1.8 %
12 h 02
0.0 %
4,666 h
9.9 %
31 h
0.1 %
10 m
0.0 %
4 h
0.0 %
2010
44,270 h
33,017 h
75 %
1,041 h
2.4 %
890 h
2.0 %
155 h
0.4 %
21 h 24
0.0 %
752 h
1.7 %
11 h 14
0.0 %
4,305 h
9.7 %
49 h
0.1 %
1 h 06
0.0 %
6 h 08
0.0 %
2009
43,175 h
31,491 h
73 %
1,660 h
3.8 %
1,085 h
2.5 %
185 h
0.4 %
16 h 05
0.0 %
867 h
2.0 %
11 h 18
0.0 %
2,841 h
6.6 %
70 h
0.2 %
1 h 24
0.0 %
2008
37,850 h
26,460 h
70 %
1,236 h
3.3 %
1,367 h
3.6 %
222 h
0.6 %
14 h 38
0.0 %
1,000 h
2.6 %
12 h
0.0 %
2,657 h
7.0 %
142 h
0.4 %
14 m
0.0 %
2007
32,392 h
22,896 h
71 %
967 h
3.0 %
1,077 h
3.3 %
305 h
0.9 %
30 h
0.1 %
865 h
2.7 %
14 h 39
0.0 %
1,331 h
4.1 %
257 h
0.8 %
50 m
0.0 %
2006
14,317 h
10,259 h
72 %
242 h
1.7 %
547 h
3.8 %
117 h
0.8 %
15 h 37
0.1 %
340 h
2.4 %
11 h 49
0.1 %
286 h
2.0 %
50 h
0.4 %
15 m
0.0 %
2005
5,127 h
3,564 h
70 %
104 h
2.0 %
330 h
6.4 %
16 h 06
0.3 %
40 h
0.8 %
203 h
4.0 %
20 h 24
0.4 %
117 h
2.3 %
24 h
0.5 %
2004
401 h
294 h
73 %
11 h 34
2.9 %
28 h
7.0 %
2 h 59
0.7 %
6 h 41
1.7 %
6 h 16
1.6 %
9 h 35
2.4 %
2 h 27
0.6 %
4 h 09
1.0 %
2003
40 m
35 m
88 %
5 m
13 %
Dateพูดคุยคุยกับผู้ใช้คุยเรื่องวิกิพีเดียคุยเรื่องไฟล์คุยเรื่องมีเดียวิกิคุยเรื่องแม่แบบคุยเรื่องวิธีใช้คุยเรื่องหมวดหมู่คุยเรื่องสถานีย่อยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องฉบับร่างTimedText talkคุยเรื่องมอดูลGadget talkGadget definition talk
2023
201 h
0.6 %
2,135 h
6.9 %
25 h
0.1 %
1 h 15
0.0 %
37 m
0.0 %
4 h 44
0.0 %
3 h 04
0.0 %
4 h 55
0.0 %
24 m
0.0 %
1 h 50
0.0 %
7 m
0.0 %
1 h 14
0.0 %
2022
466 h
1.2 %
2,702 h
7.0 %
32 h
0.1 %
2 h 26
0.0 %
11 h 45
0.0 %
17 h 03
0.0 %
2 h 48
0.0 %
11 h 14
0.0 %
26 m
0.0 %
5 m
0.0 %
2 h 10
0.0 %
5 m
0.0 %
6 h
0.0 %
2021
256 h
0.8 %
2,457 h
7.2 %
33 h
0.1 %
1 h 02
0.0 %
36 m
0.0 %
8 h 37
0.0 %
43 m
0.0 %
9 h 08
0.0 %
6 h 01
0.0 %
3 h 10
0.0 %
1 h 20
0.0 %
2020
224 h
0.7 %
2,556 h
8.1 %
40 h
0.1 %
1 h 34
0.0 %
30 m
0.0 %
8 h 32
0.0 %
2 h
0.0 %
7 h 49
0.0 %
30 m
0.0 %
5 m
0.0 %
17 m
0.0 %
1 h 17
0.0 %
2019
150 h
0.4 %
3,532 h
10 %
37 h
0.1 %
3 h 32
0.0 %
59 m
0.0 %
12 h 49
0.0 %
2 h 16
0.0 %
3 h 25
0.0 %
5 m
0.0 %
0 m
0.0 %
46 m
0.0 %
43 m
0.0 %
2018
228 h
0.6 %
3,876 h
10 %
55 h
0.1 %
2 h 31
0.0 %
19 m
0.0 %
10 h 29
0.0 %
1 h 02
0.0 %
7 h 30
0.0 %
29 m
0.0 %
10 m
0.0 %
1 h 17
0.0 %
2017
302 h
0.9 %
3,107 h
9.1 %
20 h 43
0.1 %
2 h 49
0.0 %
37 m
0.0 %
5 h 42
0.0 %
1 h 25
0.0 %
6 h 02
0.0 %
32 m
0.0 %
13 m
0.0 %
38 m
0.0 %
2016
161 h
0.6 %
2,978 h
10 %
12 h 30
0.0 %
1 h 53
0.0 %
5 h 43
0.0 %
40 m
0.0 %
3 h 33
0.0 %
32 m
0.0 %
4 m
0.0 %
0 m
0.0 %
8 m
0.0 %
2015
180 h
0.6 %
3,212 h
11 %
12 h 31
0.0 %
1 h 14
0.0 %
2 h 03
0.0 %
4 h 16
0.0 %
1 h 02
0.0 %
1 h 56
0.0 %
15 m
0.0 %
38 m
0.0 %
36 m
0.0 %
2014
225 h
0.8 %
3,223 h
12 %
20 h 08
0.1 %
1 h 37
0.0 %
1 h 28
0.0 %
5 h 18
0.0 %
1 h 15
0.0 %
4 h 16
0.0 %
11 m
0.0 %
25 m
0.0 %
2013
287 h
0.8 %
3,594 h
9.9 %
52 h
0.1 %
2 h 54
0.0 %
3 h 14
0.0 %
10 h 28
0.0 %
2 h 44
0.0 %
6 h 07
0.0 %
1 h 10
0.0 %
0 m
0.0 %
42 m
0.0 %
2012
387 h
0.8 %
3,358 h
6.8 %
37 h
0.1 %
1 h 18
0.0 %
47 m
0.0 %
5 h 40
0.0 %
1 h 53
0.0 %
4 h 24
0.0 %
25 m
0.0 %
0 m
0.0 %
55 m
0.0 %
2011
454 h
1.0 %
2,374 h
5.0 %
41 h
0.1 %
2 h 09
0.0 %
1 h
0.0 %
9 h 58
0.0 %
1 h 22
0.0 %
4 h 48
0.0 %
2 h 22
0.0 %
2 m
0.0 %
0 m
0.0 %
2010
333 h
0.8 %
833 h
1.9 %
21 h 07
0.0 %
1 h 36
0.0 %
22 m
0.0 %
9 h 02
0.0 %
13 m
0.0 %
3 h 32
0.0 %
1 h 29
0.0 %
7 m
0.0 %
2009
617 h
1.4 %
1,162 h
2.7 %
42 h
0.1 %
3 h 03
0.0 %
6 h 06
0.0 %
27 h
0.1 %
43 m
0.0 %
5 h 46
0.0 %
55 m
0.0 %
8 m
0.0 %
2008
505 h
1.3 %
1,242 h
3.3 %
50 h
0.1 %
3 h 14
0.0 %
18 m
0.0 %
16 h 51
0.0 %
16 m
0.0 %
7 h 03
0.0 %
59 m
0.0 %
0 m
0.0 %
2007
420 h
1.3 %
1,223 h
3.8 %
68 h
0.2 %
1 h 14
0.0 %
1 h 19
0.0 %
11 h 17
0.0 %
4 m
0.0 %
5 h 07
0.0 %
1 h 55
0.0 %
0 m
0.0 %
2006
201 h
1.4 %
265 h
1.9 %
17 h 09
0.1 %
53 m
0.0 %
52 m
0.0 %
11 h 27
0.1 %
49 m
0.0 %
5 h 22
0.0 %
54 m
0.0 %
2005
120 h
2.3 %
117 h
2.3 %
24 h
0.5 %
37 m
0.0 %
2 h 34
0.1 %
6 h 04
0.1 %
31 m
0.0 %
4 h 01
0.1 %
3 h 13
0.1 %
2004
17 h 07
4.3 %
13 h 32
3.4 %
1 h 31
0.4 %
13 m
0.1 %
3 m
0.0 %
16 m
0.1 %
2003