Wikiscan
th.wikipedia.orgDateTotalArticleผู้ใช้วิกิพีเดียไฟล์มีเดียวิกิแม่แบบวิธีใช้หมวดหมู่สถานีย่อยหนังสือฉบับร่างTimedTextมอดูลGadgetGadget definition
2023
75,874
34,404
45 %
3,747
4.9 %
1,363
1.8 %
118
0.2 %
2
0.0 %
1,597
2.1 %
13,689
18 %
22
0.0 %
299
0.4 %
2022
105,090
59,879
57 %
9,600
9.1 %
3,891
3.7 %
5
0.0 %
2
0.0 %
805
0.8 %
4,000
3.8 %
2
0.0 %
23
0.0 %
1
0.0 %
2021
118,118
82,658
70 %
6,234
5.3 %
3,190
2.7 %
6
0.0 %
1
0.0 %
432
0.4 %
1
0.0 %
713
0.6 %
5
0.0 %
24
0.0 %
1
0.0 %
2020
53,734
17,344
32 %
6,854
13 %
2,241
4.2 %
2
0.0 %
420
0.8 %
4
0.0 %
544
1.0 %
13
0.0 %
1
0.0 %
7
0.0 %
2
0.0 %
2019
85,581
35,985
42 %
8,669
10 %
1,999
2.3 %
20
0.0 %
1,003
1.2 %
2
0.0 %
1,309
1.5 %
4
0.0 %
5
0.0 %
3
0.0 %
2018
70,697
20,370
29 %
8,019
11 %
2,577
3.6 %
18
0.0 %
594
0.8 %
3
0.0 %
89
0.1 %
8
0.0 %
7
0.0 %
2017
61,136
14,341
23 %
9,731
16 %
2,799
4.6 %
3
0.0 %
493
0.8 %
342
0.6 %
7
0.0 %
7
0.0 %
2016
51,130
12,512
24 %
6,159
12 %
1,569
3.1 %
2
0.0 %
384
0.8 %
233
0.5 %
7
0.0 %
2
0.0 %
2015
129,195
27,912
22 %
9,988
7.7 %
1,675
1.3 %
22
0.0 %
758
0.6 %
5
0.0 %
508
0.4 %
18
0.0 %
5
0.0 %
2014
80,313
26,836
33 %
9,089
11 %
2,678
3.3 %
3
0.0 %
11
0.0 %
587
0.7 %
2
0.0 %
6,258
7.8 %
8
0.0 %
251
0.3 %
2013
270,080
161,854
60 %
11,348
4.2 %
4,674
1.7 %
104
0.0 %
8,115
3.0 %
54
0.0 %
43,664
16 %
59
0.0 %
1
0.0 %
3
0.0 %
97
0.0 %
2012
353,182
208,883
59 %
2,568
0.7 %
3,929
1.1 %
235
0.1 %
19
0.0 %
17,437
4.9 %
66
0.0 %
74,401
21 %
79
0.0 %
6
0.0 %
2011
279,913
190,946
68 %
2,603
0.9 %
1,832
0.7 %
29
0.0 %
4
0.0 %
2,224
0.8 %
47
0.0 %
58,017
21 %
53
0.0 %
2010
279,284
204,725
73 %
4,542
1.6 %
3,780
1.4 %
1,214
0.4 %
2,394
0.9 %
27
0.0 %
60,141
22 %
79
0.0 %
4
0.0 %
2009
224,768
165,663
74 %
10,397
4.6 %
5,968
2.7 %
503
0.2 %
1,045
0.5 %
26
0.0 %
36,554
16 %
69
0.0 %
1
0.0 %
2008
249,052
178,254
72 %
12,069
4.8 %
7,636
3.1 %
176
0.1 %
2,568
1.0 %
22
0.0 %
34,496
14 %
93
0.0 %
1
0.0 %
2007
150,933
121,570
81 %
7,534
5.0 %
1,901
1.3 %
181
0.1 %
598
0.4 %
20
0.0 %
13,896
9.2 %
55
0.0 %
1
0.0 %
2006
55,042
50,898
92 %
84
0.2 %
292
0.5 %
263
0.5 %
22
0.0 %
212
0.4 %
37
0.1 %
3,174
5.8 %
25
0.0 %
2005
7,062
6,660
94 %
12
0.2 %
22
0.3 %
173
2.4 %
3
0.0 %
187
2.6 %
2
0.0 %
2004
930
1
0.1 %
1
0.1 %
843
91 %
84
9.0 %
2003
1
1
100 %
Dateพูดคุยคุยกับผู้ใช้คุยเรื่องวิกิพีเดียคุยเรื่องไฟล์คุยเรื่องมีเดียวิกิคุยเรื่องแม่แบบคุยเรื่องวิธีใช้คุยเรื่องหมวดหมู่คุยเรื่องสถานีย่อยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องฉบับร่างTimedText talkคุยเรื่องมอดูลGadget talkGadget definition talk
2023
275
0.4 %
20,338
27 %
7
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
5
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %
2022
925
0.9 %
25,929
25 %
14
0.0 %
3
0.0 %
6
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
2021
2,320
2.0 %
22,500
19 %
18
0.0 %
2
0.0 %
10
0.0 %
3
0.0 %
2020
1,521
2.8 %
24,684
46 %
62
0.1 %
3
0.0 %
16
0.0 %
7
0.0 %
8
0.0 %
1
0.0 %
2019
1,137
1.3 %
35,393
41 %
34
0.0 %
1
0.0 %
13
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2018
1,287
1.8 %
37,670
53 %
29
0.0 %
3
0.0 %
16
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
2017
1,075
1.8 %
32,292
53 %
19
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
9
0.0 %
4
0.0 %
4
0.0 %
2016
843
1.6 %
29,399
57 %
8
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
5
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2015
841
0.7 %
87,391
68 %
29
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
20
0.0 %
4
0.0 %
13
0.0 %
1
0.0 %
2014
1,476
1.8 %
33,054
41 %
36
0.0 %
2
0.0 %
6
0.0 %
4
0.0 %
12
0.0 %
2013
5,244
1.9 %
34,730
13 %
77
0.0 %
12
0.0 %
3
0.0 %
13
0.0 %
8
0.0 %
16
0.0 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2012
814
0.2 %
44,592
13 %
75
0.0 %
3
0.0 %
6
0.0 %
47
0.0 %
7
0.0 %
1
0.0 %
14
0.0 %
2011
6,823
2.4 %
16,916
6.0 %
14
0.0 %
24
0.0 %
1
0.0 %
373
0.1 %
7
0.0 %
2010
1,166
0.4 %
1,182
0.4 %
18
0.0 %
3
0.0 %
5
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
2009
2,555
1.1 %
1,921
0.9 %
24
0.0 %
5
0.0 %
4
0.0 %
23
0.0 %
1
0.0 %
9
0.0 %
2008
12,025
4.8 %
1,610
0.6 %
52
0.0 %
10
0.0 %
20
0.0 %
1
0.0 %
15
0.0 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2007
3,771
2.5 %
1,320
0.9 %
77
0.1 %
1
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2006
1
0.0 %
30
0.1 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
2005
3
0.0 %
2004
1
0.1 %
2003