Wikiscan
th.wikipedia.orgDateTotalArticleผู้ใช้วิกิพีเดียไฟล์มีเดียวิกิแม่แบบวิธีใช้หมวดหมู่สถานีย่อยหนังสือฉบับร่างTimedTextมอดูลGadgetGadget definition
2022
98,388
56,945
58 %
7,901
8.0 %
3,541
3.6 %
5
0.0 %
2
0.0 %
776
0.8 %
3,496
3.6 %
2
0.0 %
92
0.1 %
1
0.0 %
2021
118,276
82,717
70 %
6,239
5.3 %
3,189
2.7 %
7
0.0 %
1
0.0 %
433
0.4 %
1
0.0 %
740
0.6 %
5
0.0 %
80
0.1 %
1
0.0 %
2020
53,792
17,386
32 %
6,855
13 %
2,233
4.2 %
3
0.0 %
424
0.8 %
4
0.0 %
547
1.0 %
12
0.0 %
1
0.0 %
19
0.0 %
2
0.0 %
2019
85,676
36,032
42 %
8,669
10 %
1,988
2.3 %
20
0.0 %
1,009
1.2 %
2
0.0 %
1,324
1.5 %
3
0.0 %
36
0.0 %
3
0.0 %
2018
70,750
20,413
29 %
8,024
11 %
2,571
3.6 %
18
0.0 %
595
0.8 %
3
0.0 %
89
0.1 %
8
0.0 %
15
0.0 %
2017
61,162
14,347
23 %
9,732
16 %
2,798
4.6 %
3
0.0 %
497
0.8 %
347
0.6 %
7
0.0 %
16
0.0 %
2016
51,171
12,524
24 %
6,161
12 %
1,571
3.1 %
3
0.0 %
392
0.8 %
244
0.5 %
7
0.0 %
4
0.0 %
2015
129,355
27,941
22 %
9,992
7.7 %
1,672
1.3 %
23
0.0 %
764
0.6 %
5
0.0 %
619
0.5 %
18
0.0 %
15
0.0 %
2014
80,476
26,846
33 %
9,089
11 %
2,678
3.3 %
3
0.0 %
11
0.0 %
587
0.7 %
2
0.0 %
6,391
7.9 %
8
0.0 %
16
0.0 %
254
0.3 %
2013
270,945
161,932
60 %
11,365
4.2 %
4,641
1.7 %
111
0.0 %
8,135
3.0 %
54
0.0 %
44,369
16 %
59
0.0 %
1
0.0 %
68
0.0 %
97
0.0 %
2012
354,486
208,932
59 %
2,582
0.7 %
3,925
1.1 %
248
0.1 %
20
0.0 %
17,462
4.9 %
66
0.0 %
75,568
21 %
79
0.0 %
41
0.0 %
2011
280,856
190,963
68 %
2,605
0.9 %
1,828
0.7 %
30
0.0 %
4
0.0 %
2,227
0.8 %
47
0.0 %
58,913
21 %
53
0.0 %
27
0.0 %
2010
280,370
204,764
73 %
4,545
1.6 %
3,772
1.3 %
1,367
0.5 %
2,399
0.9 %
27
0.0 %
60,985
22 %
79
0.0 %
48
0.0 %
2009
225,249
165,675
74 %
10,397
4.6 %
5,967
2.6 %
539
0.2 %
1,046
0.5 %
26
0.0 %
36,960
16 %
69
0.0 %
24
0.0 %
2008
249,679
178,297
71 %
12,069
4.8 %
7,624
3.1 %
186
0.1 %
2,570
1.0 %
22
0.0 %
35,011
14 %
93
0.0 %
66
0.0 %
2007
151,011
121,576
81 %
7,534
5.0 %
1,894
1.3 %
207
0.1 %
598
0.4 %
20
0.0 %
13,914
9.2 %
55
0.0 %
33
0.0 %
2006
55,266
50,898
92 %
84
0.2 %
287
0.5 %
470
0.9 %
22
0.0 %
213
0.4 %
37
0.1 %
3,175
5.7 %
25
0.0 %
20
0.0 %
2005
7,062
6,660
94 %
12
0.2 %
22
0.3 %
173
2.4 %
3
0.0 %
187
2.6 %
2
0.0 %
2004
930
1
0.1 %
1
0.1 %
843
91 %
84
9.0 %
2003
1
1
100 %
Dateพูดคุยคุยกับผู้ใช้คุยเรื่องวิกิพีเดียคุยเรื่องไฟล์คุยเรื่องมีเดียวิกิคุยเรื่องแม่แบบคุยเรื่องวิธีใช้คุยเรื่องหมวดหมู่คุยเรื่องสถานีย่อยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องฉบับร่างTimedText talkคุยเรื่องมอดูลGadget talkGadget definition talk
2022
909
0.9 %
24,688
25 %
13
0.0 %
1
0.0 %
3
0.0 %
6
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
2021
2,328
2.0 %
22,501
19 %
18
0.0 %
3
0.0 %
10
0.0 %
3
0.0 %
2020
1,524
2.8 %
24,684
46 %
62
0.1 %
3
0.0 %
16
0.0 %
7
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
2019
1,137
1.3 %
35,400
41 %
34
0.0 %
1
0.0 %
13
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
2018
1,288
1.8 %
37,671
53 %
29
0.0 %
3
0.0 %
16
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
2017
1,075
1.8 %
32,292
53 %
19
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
9
0.0 %
4
0.0 %
5
0.0 %
1
0.0 %
2016
845
1.7 %
29,400
57 %
8
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
5
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2015
843
0.7 %
87,392
68 %
29
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
20
0.0 %
4
0.0 %
13
0.0 %
2014
1,476
1.8 %
33,055
41 %
36
0.0 %
2
0.0 %
6
0.0 %
4
0.0 %
12
0.0 %
2013
5,246
1.9 %
34,732
13 %
77
0.0 %
14
0.0 %
3
0.0 %
13
0.0 %
8
0.0 %
16
0.0 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2012
816
0.2 %
44,596
13 %
74
0.0 %
3
0.0 %
6
0.0 %
47
0.0 %
7
0.0 %
14
0.0 %
2011
6,830
2.4 %
16,917
6.0 %
4
0.0 %
24
0.0 %
1
0.0 %
373
0.1 %
7
0.0 %
3
0.0 %
2010
1,165
0.4 %
1,188
0.4 %
18
0.0 %
3
0.0 %
5
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
2009
2,556
1.1 %
1,924
0.9 %
24
0.0 %
5
0.0 %
4
0.0 %
23
0.0 %
1
0.0 %
9
0.0 %
2008
12,027
4.8 %
1,612
0.6 %
51
0.0 %
10
0.0 %
20
0.0 %
1
0.0 %
15
0.0 %
1
0.0 %
4
0.0 %
2007
3,773
2.5 %
1,322
0.9 %
77
0.1 %
1
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
2006
1
0.0 %
30
0.1 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
2005
3
0.0 %
2004
1
0.1 %
2003