Wikiscan
th.wikipedia.orgDateTotalArticleผู้ใช้วิกิพีเดียไฟล์มีเดียวิกิแม่แบบวิธีใช้หมวดหมู่สถานีย่อยหนังสือฉบับร่างTimedTextมอดูลGadgetGadget definition
2022
100,251
96,603
96 %
80
0.1 %
310
0.3 %
98
0.1 %
776
0.8 %
30
0.0 %
230
0.2 %
17
0.0 %
1,342
1.3 %
3
0.0 %
2021
82,349
79,751
97 %
53
0.1 %
267
0.3 %
35
0.0 %
702
0.9 %
30
0.0 %
207
0.3 %
25
0.0 %
926
1.1 %
3
0.0 %
2020
95,324
92,811
97 %
79
0.1 %
548
0.6 %
79
0.1 %
826
0.9 %
47
0.0 %
231
0.2 %
6
0.0 %
1
0.0 %
331
0.3 %
15
0.0 %
2019
114,361
110,578
97 %
162
0.1 %
844
0.7 %
33
0.0 %
1,487
1.3 %
50
0.0 %
306
0.3 %
7
0.0 %
213
0.2 %
2018
139,610
130,968
94 %
552
0.4 %
1,759
1.3 %
161
0.1 %
2,120
1.5 %
43
0.0 %
988
0.7 %
21
0.0 %
223
0.2 %
15
0.0 %
2017
150,761
143,027
95 %
744
0.5 %
425
0.3 %
128
0.1 %
2,836
1.9 %
34
0.0 %
1,944
1.3 %
8
0.0 %
276
0.2 %
1
0.0 %
2016
136,305
130,216
96 %
652
0.5 %
452
0.3 %
38
0.0 %
2,925
2.1 %
10
0.0 %
462
0.3 %
7
0.0 %
269
0.2 %
3
0.0 %
2015
107,018
102,051
95 %
434
0.4 %
599
0.6 %
39
0.0 %
2,345
2.2 %
12
0.0 %
550
0.5 %
9
0.0 %
166
0.2 %
1
0.0 %
2014
97,417
93,581
96 %
268
0.3 %
510
0.5 %
19
0.0 %
1,493
1.5 %
15
0.0 %
677
0.7 %
1
0.0 %
164
0.2 %
2
0.0 %
2013
123,971
119,108
96 %
321
0.3 %
792
0.6 %
99
0.1 %
1,788
1.4 %
11
0.0 %
597
0.5 %
10
0.0 %
299
0.2 %
1
0.0 %
2012
114,392
110,036
96 %
206
0.2 %
648
0.6 %
48
0.0 %
1,364
1.2 %
12
0.0 %
1,011
0.9 %
16
0.0 %
230
0.2 %
2011
108,951
103,452
95 %
550
0.5 %
1,183
1.1 %
72
0.1 %
1,767
1.6 %
14
0.0 %
595
0.5 %
42
0.0 %
111
0.1 %
2010
109,274
101,348
93 %
890
0.8 %
2,325
2.1 %
73
0.1 %
1,881
1.7 %
7
0.0 %
747
0.7 %
146
0.1 %
107
0.1 %
2009
87,366
80,328
92 %
318
0.4 %
2,903
3.3 %
88
0.1 %
1,267
1.5 %
25
0.0 %
430
0.5 %
46
0.1 %
49
0.1 %
2008
63,657
56,200
88 %
241
0.4 %
3,561
5.6 %
59
0.1 %
1,245
2.0 %
28
0.0 %
554
0.9 %
97
0.2 %
33
0.1 %
2007
60,198
54,062
90 %
231
0.4 %
3,113
5.2 %
66
0.1 %
764
1.3 %
13
0.0 %
418
0.7 %
156
0.3 %
15
0.0 %
2006
34,946
30,167
86 %
99
0.3 %
2,526
7.2 %
21
0.1 %
433
1.2 %
25
0.1 %
596
1.7 %
113
0.3 %
3
0.0 %
2005
7,988
6,949
87 %
40
0.5 %
472
5.9 %
2
0.0 %
143
1.8 %
19
0.2 %
112
1.4 %
12
0.2 %
2
0.0 %
2004
938
711
76 %
28
3.0 %
80
8.5 %
1
0.1 %
19
2.0 %
20
2.1 %
6
0.6 %
5
0.5 %
2003
6
6
100 %
Dateพูดคุยคุยกับผู้ใช้คุยเรื่องวิกิพีเดียคุยเรื่องไฟล์คุยเรื่องมีเดียวิกิคุยเรื่องแม่แบบคุยเรื่องวิธีใช้คุยเรื่องหมวดหมู่คุยเรื่องสถานีย่อยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องฉบับร่างTimedText talkคุยเรื่องมอดูลGadget talkGadget definition talk
2022
331
0.3 %
350
0.3 %
60
0.1 %
3
0.0 %
8
0.0 %
6
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2021
101
0.1 %
211
0.3 %
25
0.0 %
11
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2020
142
0.1 %
129
0.1 %
52
0.1 %
4
0.0 %
12
0.0 %
6
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
2019
32
0.0 %
558
0.5 %
54
0.0 %
9
0.0 %
1
0.0 %
21
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2018
605
0.4 %
1,745
1.2 %
363
0.3 %
2
0.0 %
36
0.0 %
1
0.0 %
6
0.0 %
2
0.0 %
2017
579
0.4 %
710
0.5 %
16
0.0 %
3
0.0 %
15
0.0 %
1
0.0 %
13
0.0 %
1
0.0 %
2016
778
0.6 %
432
0.3 %
17
0.0 %
1
0.0 %
21
0.0 %
5
0.0 %
11
0.0 %
1
0.0 %
2015
378
0.4 %
380
0.4 %
15
0.0 %
6
0.0 %
9
0.0 %
4
0.0 %
13
0.0 %
4
0.0 %
2014
446
0.5 %
191
0.2 %
16
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
11
0.0 %
2
0.0 %
9
0.0 %
2
0.0 %
2013
599
0.5 %
234
0.2 %
55
0.0 %
5
0.0 %
13
0.0 %
6
0.0 %
19
0.0 %
2012
647
0.6 %
131
0.1 %
12
0.0 %
6
0.0 %
7
0.0 %
15
0.0 %
1
0.0 %
2011
813
0.7 %
256
0.2 %
43
0.0 %
13
0.0 %
11
0.0 %
7
0.0 %
12
0.0 %
7
0.0 %
2010
1,009
0.9 %
672
0.6 %
38
0.0 %
9
0.0 %
6
0.0 %
14
0.0 %
1
0.0 %
2009
1,404
1.6 %
428
0.5 %
37
0.0 %
5
0.0 %
12
0.0 %
2
0.0 %
16
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
2008
1,168
1.8 %
366
0.6 %
54
0.1 %
14
0.0 %
11
0.0 %
1
0.0 %
24
0.0 %
1
0.0 %
2007
982
1.6 %
315
0.5 %
25
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
14
0.0 %
13
0.0 %
2
0.0 %
2006
702
2.0 %
154
0.4 %
37
0.1 %
2
0.0 %
19
0.1 %
42
0.1 %
2
0.0 %
2005
157
2.0 %
52
0.7 %
12
0.2 %
1
0.0 %
4
0.1 %
4
0.1 %
2
0.0 %
2004
50
5.3 %
14
1.5 %
3
0.3 %
1
0.1 %
2003