Wikiscan
th.wikipedia.orgDateTotalArticleผู้ใช้วิกิพีเดียไฟล์มีเดียวิกิแม่แบบวิธีใช้หมวดหมู่สถานีย่อยหนังสือฉบับร่างTimedTextมอดูลGadgetGadget definition
2023
92,762
89,342
96 %
33
0.0 %
377
0.4 %
39
0.0 %
647
0.7 %
20
0.0 %
311
0.3 %
24
0.0 %
1,154
1.2 %
2022
102,555
99,904
97 %
80
0.1 %
347
0.3 %
93
0.1 %
794
0.8 %
31
0.0 %
225
0.2 %
18
0.0 %
291
0.3 %
3
0.0 %
2021
81,442
79,501
98 %
53
0.1 %
267
0.3 %
32
0.0 %
701
0.9 %
30
0.0 %
205
0.3 %
26
0.0 %
274
0.3 %
3
0.0 %
2020
94,448
92,164
98 %
73
0.1 %
607
0.6 %
76
0.1 %
813
0.9 %
47
0.0 %
220
0.2 %
11
0.0 %
1
0.0 %
70
0.1 %
15
0.0 %
2019
113,940
110,275
97 %
162
0.1 %
851
0.7 %
33
0.0 %
1,475
1.3 %
50
0.0 %
296
0.3 %
8
0.0 %
112
0.1 %
2018
138,981
130,541
94 %
551
0.4 %
1,765
1.3 %
158
0.1 %
2,112
1.5 %
43
0.0 %
914
0.7 %
21
0.0 %
102
0.1 %
15
0.0 %
2017
150,111
142,727
95 %
738
0.5 %
440
0.3 %
119
0.1 %
2,813
1.9 %
34
0.0 %
1,824
1.2 %
9
0.0 %
69
0.0 %
1
0.0 %
2016
135,993
130,078
96 %
649
0.5 %
459
0.3 %
36
0.0 %
2,924
2.2 %
10
0.0 %
456
0.3 %
7
0.0 %
100
0.1 %
3
0.0 %
2015
106,759
101,940
95 %
433
0.4 %
606
0.6 %
36
0.0 %
2,339
2.2 %
12
0.0 %
540
0.5 %
9
0.0 %
31
0.0 %
1
0.0 %
2014
97,176
93,496
96 %
261
0.3 %
514
0.5 %
19
0.0 %
1,487
1.5 %
15
0.0 %
672
0.7 %
4
0.0 %
21
0.0 %
2
0.0 %
2013
123,450
118,875
96 %
321
0.3 %
804
0.7 %
95
0.1 %
1,776
1.4 %
11
0.0 %
591
0.5 %
10
0.0 %
21
0.0 %
1
0.0 %
2012
114,062
109,909
96 %
205
0.2 %
653
0.6 %
45
0.0 %
1,363
1.2 %
12
0.0 %
1,008
0.9 %
16
0.0 %
30
0.0 %
2011
108,809
103,414
95 %
550
0.5 %
1,184
1.1 %
65
0.1 %
1,752
1.6 %
14
0.0 %
590
0.5 %
42
0.0 %
34
0.0 %
2010
109,047
101,227
93 %
889
0.8 %
2,328
2.1 %
68
0.1 %
1,868
1.7 %
7
0.0 %
741
0.7 %
146
0.1 %
39
0.0 %
2009
87,191
80,219
92 %
317
0.4 %
2,905
3.3 %
82
0.1 %
1,248
1.4 %
25
0.0 %
424
0.5 %
46
0.1 %
10
0.0 %
2008
63,533
56,128
88 %
238
0.4 %
3,565
5.6 %
56
0.1 %
1,222
1.9 %
28
0.0 %
553
0.9 %
103
0.2 %
1
0.0 %
2007
60,115
53,999
90 %
231
0.4 %
3,124
5.2 %
54
0.1 %
751
1.2 %
13
0.0 %
417
0.7 %
166
0.3 %
1
0.0 %
2006
34,809
30,022
86 %
98
0.3 %
2,531
7.3 %
18
0.1 %
406
1.2 %
25
0.1 %
592
1.7 %
138
0.4 %
2
0.0 %
2005
7,983
6,944
87 %
39
0.5 %
477
6.0 %
2
0.0 %
115
1.4 %
19
0.2 %
112
1.4 %
38
0.5 %
2004
937
711
76 %
28
3.0 %
79
8.4 %
1
0.1 %
19
2.0 %
20
2.1 %
6
0.6 %
5
0.5 %
2003
6
6
100 %
Dateพูดคุยคุยกับผู้ใช้คุยเรื่องวิกิพีเดียคุยเรื่องไฟล์คุยเรื่องมีเดียวิกิคุยเรื่องแม่แบบคุยเรื่องวิธีใช้คุยเรื่องหมวดหมู่คุยเรื่องสถานีย่อยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องฉบับร่างTimedText talkคุยเรื่องมอดูลGadget talkGadget definition talk
2023
434
0.5 %
234
0.3 %
94
0.1 %
3
0.0 %
10
0.0 %
24
0.0 %
6
0.0 %
3
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
2022
336
0.3 %
349
0.3 %
64
0.1 %
2
0.0 %
9
0.0 %
6
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2021
101
0.1 %
211
0.3 %
25
0.0 %
11
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2020
140
0.1 %
131
0.1 %
52
0.1 %
4
0.0 %
12
0.0 %
6
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
2019
32
0.0 %
555
0.5 %
54
0.0 %
9
0.0 %
1
0.0 %
21
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2018
604
0.4 %
1,744
1.3 %
363
0.3 %
2
0.0 %
36
0.0 %
1
0.0 %
6
0.0 %
3
0.0 %
2017
579
0.4 %
709
0.5 %
16
0.0 %
3
0.0 %
15
0.0 %
1
0.0 %
13
0.0 %
1
0.0 %
2016
778
0.6 %
432
0.3 %
17
0.0 %
1
0.0 %
21
0.0 %
5
0.0 %
11
0.0 %
1
0.0 %
2015
378
0.4 %
380
0.4 %
15
0.0 %
6
0.0 %
9
0.0 %
4
0.0 %
13
0.0 %
4
0.0 %
2014
445
0.5 %
190
0.2 %
16
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
11
0.0 %
2
0.0 %
9
0.0 %
2
0.0 %
2013
599
0.5 %
234
0.2 %
55
0.0 %
5
0.0 %
13
0.0 %
6
0.0 %
19
0.0 %
2012
644
0.6 %
131
0.1 %
15
0.0 %
6
0.0 %
7
0.0 %
15
0.0 %
1
0.0 %
2011
812
0.7 %
255
0.2 %
44
0.0 %
13
0.0 %
11
0.0 %
7
0.0 %
12
0.0 %
7
0.0 %
2010
1,009
0.9 %
657
0.6 %
38
0.0 %
9
0.0 %
6
0.0 %
13
0.0 %
1
0.0 %
2009
1,406
1.6 %
429
0.5 %
37
0.0 %
5
0.0 %
12
0.0 %
2
0.0 %
16
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
2008
1,168
1.8 %
366
0.6 %
54
0.1 %
14
0.0 %
11
0.0 %
1
0.0 %
24
0.0 %
1
0.0 %
2007
981
1.6 %
315
0.5 %
25
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
14
0.0 %
13
0.0 %
2
0.0 %
2006
705
2.0 %
165
0.5 %
37
0.1 %
2
0.0 %
19
0.1 %
42
0.1 %
2
0.0 %
2005
157
2.0 %
52
0.7 %
12
0.2 %
1
0.0 %
4
0.1 %
4
0.1 %
2
0.0 %
2004
50
5.3 %
14
1.5 %
3
0.3 %
1
0.1 %
2003