Wikiscan
th.wikipedia.orgDateTotalArticleผู้ใช้วิกิพีเดียไฟล์มีเดียวิกิแม่แบบวิธีใช้หมวดหมู่สถานีย่อยหนังสือฉบับร่างTimedTextมอดูลGadgetGadget definition
2022
427,326
319,149
75 %
20,776
4.9 %
7,148
1.7 %
4,250
1.0 %
49
0.0 %
16,474
3.9 %
89
0.0 %
21,849
5.1 %
205
0.0 %
10,300
2.4 %
3
0.0 %
1,198
0.3 %
2021
408,061
318,917
78 %
26,865
6.6 %
6,001
1.5 %
1,155
0.3 %
138
0.0 %
21,970
5.4 %
59
0.0 %
12,512
3.1 %
367
0.1 %
20
0.0 %
2,230
0.5 %
1,100
0.3 %
2020
346,522
266,045
77 %
27,296
7.9 %
6,769
2.0 %
1,386
0.4 %
111
0.0 %
18,496
5.3 %
395
0.1 %
9,004
2.6 %
592
0.2 %
2
0.0 %
476
0.1 %
693
0.2 %
2019
347,555
279,822
81 %
24,089
6.9 %
6,513
1.9 %
1,808
0.5 %
76
0.0 %
13,844
4.0 %
514
0.1 %
4,266
1.2 %
622
0.2 %
21
0.0 %
484
0.1 %
256
0.1 %
2018
375,193
297,648
79 %
21,653
5.8 %
7,797
2.1 %
2,419
0.6 %
174
0.0 %
13,210
3.5 %
369
0.1 %
4,581
1.2 %
694
0.2 %
5
0.0 %
355
0.1 %
921
0.2 %
2017
303,735
240,892
79 %
20,328
6.7 %
4,641
1.5 %
2,441
0.8 %
31
0.0 %
12,034
4.0 %
61
0.0 %
2,269
0.7 %
514
0.2 %
7
0.0 %
244
0.1 %
180
0.1 %
2016
242,635
198,051
82 %
13,815
5.7 %
3,044
1.3 %
1,527
0.6 %
82
0.0 %
10,803
4.5 %
80
0.0 %
3,441
1.4 %
216
0.1 %
2
0.0 %
116
0.0 %
124
0.1 %
2015
246,825
193,891
79 %
17,732
7.2 %
3,356
1.4 %
2,055
0.8 %
82
0.0 %
11,127
4.5 %
61
0.0 %
6,031
2.4 %
435
0.2 %
362
0.1 %
113
0.0 %
2014
223,791
178,062
80 %
14,896
6.7 %
3,968
1.8 %
2,675
1.2 %
169
0.1 %
7,157
3.2 %
170
0.1 %
4,619
2.1 %
118
0.1 %
6
0.0 %
259
0.1 %
322
0.1 %
2013
279,880
213,843
76 %
13,555
4.8 %
7,537
2.7 %
2,961
1.1 %
323
0.1 %
10,506
3.8 %
143
0.1 %
13,526
4.8 %
558
0.2 %
3
0.0 %
352
0.1 %
226
0.1 %
2012
293,566
225,209
77 %
12,932
4.4 %
8,115
2.8 %
2,696
0.9 %
108
0.0 %
11,068
3.8 %
80
0.0 %
14,639
5.0 %
315
0.1 %
5
0.0 %
171
0.1 %
2011
245,231
179,407
73 %
14,035
5.7 %
9,684
3.9 %
2,611
1.1 %
202
0.1 %
10,721
4.4 %
94
0.0 %
5,191
2.1 %
417
0.2 %
4
0.0 %
94
0.0 %
2010
253,866
191,465
75 %
11,014
4.3 %
9,866
3.9 %
2,382
0.9 %
373
0.1 %
11,969
4.7 %
162
0.1 %
7,189
2.8 %
605
0.2 %
25
0.0 %
163
0.1 %
2009
315,366
228,889
73 %
17,099
5.4 %
11,247
3.6 %
2,723
0.9 %
274
0.1 %
14,582
4.6 %
142
0.0 %
9,551
3.0 %
1,031
0.3 %
79
0.0 %
2008
278,085
196,574
71 %
10,906
3.9 %
13,041
4.7 %
3,843
1.4 %
258
0.1 %
16,242
5.8 %
143
0.1 %
6,243
2.2 %
2,237
0.8 %
198
0.1 %
2007
265,022
186,580
70 %
8,879
3.4 %
11,440
4.3 %
5,379
2.0 %
478
0.2 %
14,271
5.4 %
201
0.1 %
7,077
2.7 %
4,025
1.5 %
45
0.0 %
2006
123,948
96,781
78 %
3,168
2.6 %
4,879
3.9 %
1,942
1.6 %
223
0.2 %
5,909
4.8 %
113
0.1 %
3,439
2.8 %
398
0.3 %
45
0.0 %
2005
58,567
41,314
71 %
1,429
2.4 %
4,077
7.0 %
427
0.7 %
657
1.1 %
3,591
6.1 %
259
0.4 %
2,789
4.8 %
220
0.4 %
1
0.0 %
2004
5,761
4,058
70 %
149
2.6 %
377
6.5 %
160
2.8 %
318
5.5 %
80
1.4 %
131
2.3 %
39
0.7 %
48
0.8 %
2003
1
1
100 %
Dateพูดคุยคุยกับผู้ใช้คุยเรื่องวิกิพีเดียคุยเรื่องไฟล์คุยเรื่องมีเดียวิกิคุยเรื่องแม่แบบคุยเรื่องวิธีใช้คุยเรื่องหมวดหมู่คุยเรื่องสถานีย่อยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องฉบับร่างTimedText talkคุยเรื่องมอดูลGadget talkGadget definition talk
2022
14,515
3.4 %
9,202
2.2 %
382
0.1 %
28
0.0 %
184
0.0 %
664
0.2 %
30
0.0 %
642
0.2 %
5
0.0 %
1
0.0 %
90
0.0 %
1
0.0 %
92
0.0 %
2021
8,652
2.1 %
6,882
1.7 %
433
0.1 %
16
0.0 %
8
0.0 %
206
0.1 %
10
0.0 %
337
0.1 %
76
0.0 %
85
0.0 %
22
0.0 %
2020
7,526
2.2 %
6,784
2.0 %
488
0.1 %
15
0.0 %
7
0.0 %
103
0.0 %
19
0.0 %
265
0.1 %
14
0.0 %
1
0.0 %
13
0.0 %
22
0.0 %
2019
5,973
1.7 %
8,351
2.4 %
469
0.1 %
43
0.0 %
14
0.0 %
173
0.0 %
25
0.0 %
153
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
24
0.0 %
11
0.0 %
2018
11,117
3.0 %
12,789
3.4 %
913
0.2 %
38
0.0 %
5
0.0 %
128
0.0 %
22
0.0 %
305
0.1 %
7
0.0 %
13
0.0 %
30
0.0 %
2017
11,981
3.9 %
7,419
2.4 %
244
0.1 %
24
0.0 %
9
0.0 %
83
0.0 %
18
0.0 %
295
0.1 %
5
0.0 %
6
0.0 %
9
0.0 %
2016
5,146
2.1 %
5,483
2.3 %
157
0.1 %
35
0.0 %
94
0.0 %
3
0.0 %
124
0.1 %
5
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2015
5,969
2.4 %
4,970
2.0 %
156
0.1 %
6
0.0 %
49
0.0 %
68
0.0 %
4
0.0 %
16
0.0 %
3
0.0 %
7
0.0 %
2014
6,658
3.0 %
3,974
1.8 %
260
0.1 %
14
0.0 %
15
0.0 %
88
0.0 %
14
0.0 %
51
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
50
0.0 %
2013
6,812
2.4 %
8,282
3.0 %
672
0.2 %
36
0.0 %
56
0.0 %
164
0.1 %
21
0.0 %
68
0.0 %
20
0.0 %
25
0.0 %
2012
9,164
3.1 %
8,277
2.8 %
529
0.2 %
13
0.0 %
11
0.0 %
88
0.0 %
23
0.0 %
65
0.0 %
8
0.0 %
2011
8,351
3.4 %
13,483
5.5 %
562
0.2 %
14
0.0 %
20
0.0 %
156
0.1 %
12
0.0 %
87
0.0 %
30
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
2010
6,073
2.4 %
11,924
4.7 %
283
0.1 %
9
0.0 %
6
0.0 %
161
0.1 %
5
0.0 %
117
0.0 %
23
0.0 %
2009
11,923
3.8 %
16,573
5.3 %
493
0.2 %
40
0.0 %
60
0.0 %
422
0.1 %
4
0.0 %
155
0.0 %
11
0.0 %
1
0.0 %
2008
10,022
3.6 %
17,149
6.2 %
579
0.2 %
17
0.0 %
5
0.0 %
252
0.1 %
6
0.0 %
256
0.1 %
32
0.0 %
2007
7,889
3.0 %
16,781
6.3 %
905
0.3 %
18
0.0 %
21
0.0 %
197
0.1 %
1
0.0 %
71
0.0 %
46
0.0 %
2006
2,871
2.3 %
3,400
2.7 %
181
0.1 %
11
0.0 %
11
0.0 %
133
0.1 %
9
0.0 %
20
0.0 %
13
0.0 %
2005
1,593
2.7 %
1,513
2.6 %
300
0.5 %
7
0.0 %
35
0.1 %
95
0.2 %
7
0.0 %
40
0.1 %
44
0.1 %
2004
187
3.2 %
165
2.9 %
21
0.4 %
3
0.1 %
3
0.1 %
4
0.1 %
2003