Wikiscan
th.wikipedia.orgDateTotalArticleผู้ใช้วิกิพีเดียไฟล์มีเดียวิกิแม่แบบวิธีใช้หมวดหมู่สถานีย่อยหนังสือฉบับร่างมอดูลGadgetGadget definition
2021
495,688
393,645
79 %
26,901
5.4 %
6,969
1.4 %
1,038
0.2 %
109
0.0 %
17,093
3.4 %
63
0.0 %
9,979
2.0 %
205
0.0 %
20
0.0 %
7,656
1.5 %
817
0.2 %
2020
498,019
378,136
76 %
34,296
6.9 %
9,559
1.9 %
1,512
0.3 %
112
0.0 %
19,804
4.0 %
446
0.1 %
10,068
2.0 %
610
0.1 %
4
0.0 %
761
0.2 %
712
0.1 %
2019
548,372
426,965
78 %
32,970
6.0 %
9,347
1.7 %
1,912
0.3 %
76
0.0 %
16,359
3.0 %
566
0.1 %
6,163
1.1 %
632
0.1 %
21
0.0 %
542
0.1 %
259
0.0 %
2018
586,354
449,927
77 %
30,285
5.2 %
12,128
2.1 %
2,724
0.5 %
178
0.0 %
15,934
2.7 %
415
0.1 %
5,802
1.0 %
723
0.1 %
5
0.0 %
105
0.0 %
936
0.2 %
2017
517,326
400,013
77 %
30,823
6.0 %
7,865
1.5 %
2,712
0.5 %
31
0.0 %
15,379
3.0 %
95
0.0 %
4,700
0.9 %
529
0.1 %
7
0.0 %
69
0.0 %
181
0.0 %
2016
431,441
342,050
79 %
20,792
4.8 %
5,067
1.2 %
1,667
0.4 %
82
0.0 %
14,140
3.3 %
90
0.0 %
4,255
1.0 %
230
0.1 %
2
0.0 %
53
0.0 %
127
0.0 %
2015
484,146
324,763
67 %
28,337
5.9 %
5,627
1.2 %
2,218
0.5 %
82
0.0 %
14,276
2.9 %
78
0.0 %
7,415
1.5 %
462
0.1 %
43
0.0 %
114
0.0 %
2014
403,052
299,636
74 %
24,396
6.1 %
7,156
1.8 %
2,826
0.7 %
181
0.0 %
9,250
2.3 %
187
0.0 %
11,912
3.0 %
127
0.0 %
6
0.0 %
120
0.0 %
582
0.1 %
2013
676,898
495,698
73 %
25,449
3.8 %
12,974
1.9 %
3,384
0.5 %
325
0.0 %
20,479
3.0 %
208
0.0 %
59,937
8.9 %
627
0.1 %
4
0.0 %
37
0.0 %
324
0.0 %
2012
767,028
545,415
71 %
16,451
2.1 %
12,688
1.7 %
3,290
0.4 %
129
0.0 %
29,982
3.9 %
158
0.0 %
93,748
12 %
414
0.1 %
5
0.0 %
99
0.0 %
2011
637,331
474,819
75 %
17,726
2.8 %
12,696
2.0 %
2,901
0.5 %
206
0.0 %
14,761
2.3 %
155
0.0 %
65,393
10 %
516
0.1 %
4
0.0 %
1
0.0 %
2010
646,685
499,266
77 %
17,013
2.6 %
15,972
2.5 %
4,180
0.6 %
376
0.1 %
16,314
2.5 %
196
0.0 %
69,666
11 %
853
0.1 %
25
0.0 %
2009
631,128
476,491
75 %
28,526
4.5 %
20,128
3.2 %
3,658
0.6 %
274
0.0 %
17,099
2.7 %
193
0.0 %
47,336
7.5 %
1,146
0.2 %
2
0.0 %
2008
592,910
432,269
73 %
23,254
3.9 %
24,238
4.1 %
4,327
0.7 %
260
0.0 %
20,152
3.4 %
193
0.0 %
41,928
7.1 %
2,427
0.4 %
1
0.0 %
2007
478,337
363,180
76 %
16,904
3.5 %
16,477
3.4 %
6,340
1.3 %
478
0.1 %
15,741
3.3 %
234
0.0 %
21,519
4.5 %
4,236
0.9 %
2
0.0 %
2006
215,263
178,541
83 %
3,351
1.6 %
7,692
3.6 %
2,842
1.3 %
245
0.1 %
6,580
3.1 %
175
0.1 %
7,236
3.4 %
536
0.2 %
2005
73,961
55,148
75 %
1,481
2.0 %
4,571
6.2 %
530
0.7 %
830
1.1 %
3,734
5.0 %
281
0.4 %
3,099
4.2 %
234
0.3 %
2004
7,647
4,770
62 %
178
2.3 %
457
6.0 %
174
2.3 %
1,165
15 %
183
2.4 %
151
2.0 %
46
0.6 %
53
0.7 %
2003
8
7
88 %
1
13 %
Dateพูดคุยคุยกับผู้ใช้คุยเรื่องวิกิพีเดียคุยเรื่องไฟล์คุยเรื่องมีเดียวิกิคุยเรื่องแม่แบบคุยเรื่องวิธีใช้คุยเรื่องหมวดหมู่คุยเรื่องสถานีย่อยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องฉบับร่างคุยเรื่องมอดูลGadget talkGadget definition talk
2021
7,157
1.4 %
23,001
4.6 %
404
0.1 %
16
0.0 %
8
0.0 %
104
0.0 %
10
0.0 %
291
0.1 %
74
0.0 %
117
0.0 %
11
0.0 %
2020
9,235
1.9 %
31,632
6.4 %
598
0.1 %
22
0.0 %
7
0.0 %
131
0.0 %
33
0.0 %
279
0.1 %
14
0.0 %
1
0.0 %
25
0.0 %
22
0.0 %
2019
7,162
1.3 %
44,326
8.1 %
559
0.1 %
53
0.0 %
15
0.0 %
207
0.0 %
30
0.0 %
156
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
36
0.0 %
11
0.0 %
2018
13,066
2.2 %
52,214
8.9 %
1,305
0.2 %
42
0.0 %
7
0.0 %
180
0.0 %
23
0.0 %
314
0.1 %
7
0.0 %
2
0.0 %
32
0.0 %
2017
13,708
2.6 %
40,429
7.8 %
279
0.1 %
36
0.0 %
11
0.0 %
107
0.0 %
23
0.0 %
313
0.1 %
6
0.0 %
1
0.0 %
9
0.0 %
2016
6,784
1.6 %
35,316
8.2 %
183
0.0 %
38
0.0 %
117
0.0 %
9
0.0 %
140
0.0 %
7
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2015
7,218
1.5 %
92,746
19 %
200
0.0 %
17
0.0 %
50
0.0 %
97
0.0 %
12
0.0 %
42
0.0 %
3
0.0 %
4
0.0 %
7
0.0 %
2014
8,602
2.1 %
37,222
9.2 %
312
0.1 %
19
0.0 %
16
0.0 %
105
0.0 %
20
0.0 %
72
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
50
0.0 %
2013
12,703
1.9 %
43,248
6.4 %
804
0.1 %
55
0.0 %
59
0.0 %
190
0.0 %
35
0.0 %
103
0.0 %
20
0.0 %
2
0.0 %
28
0.0 %
2012
10,656
1.4 %
53,011
6.9 %
616
0.1 %
22
0.0 %
17
0.0 %
142
0.0 %
23
0.0 %
87
0.0 %
9
0.0 %
14
0.0 %
2011
16,056
2.5 %
30,658
4.8 %
610
0.1 %
27
0.0 %
20
0.0 %
191
0.0 %
20
0.0 %
472
0.1 %
44
0.0 %
2
0.0 %
2010
8,285
1.3 %
13,784
2.1 %
339
0.1 %
21
0.0 %
6
0.0 %
172
0.0 %
5
0.0 %
134
0.0 %
24
0.0 %
1
0.0 %
2009
15,943
2.5 %
18,925
3.0 %
554
0.1 %
50
0.0 %
64
0.0 %
466
0.1 %
7
0.0 %
180
0.0 %
15
0.0 %
1
0.0 %
2008
23,297
3.9 %
19,127
3.2 %
685
0.1 %
45
0.0 %
5
0.0 %
283
0.0 %
8
0.0 %
295
0.0 %
34
0.0 %
2007
12,683
2.7 %
18,418
3.9 %
1,008
0.2 %
23
0.0 %
22
0.0 %
212
0.0 %
5
0.0 %
84
0.0 %
49
0.0 %
2006
3,590
1.7 %
3,584
1.7 %
219
0.1 %
13
0.0 %
11
0.0 %
153
0.1 %
9
0.0 %
64
0.0 %
15
0.0 %
2005
1,760
2.4 %
1,568
2.1 %
312
0.4 %
8
0.0 %
35
0.0 %
99
0.1 %
7
0.0 %
44
0.1 %
46
0.1 %
2004
237
3.1 %
180
2.4 %
24
0.3 %
3
0.0 %
3
0.0 %
5
0.1 %
2003