Wikiscan
th.wikipedia.orgDateTotalArticleผู้ใช้วิกิพีเดียไฟล์มีเดียวิกิแม่แบบวิธีใช้หมวดหมู่สถานีย่อยหนังสือฉบับร่างTimedTextมอดูลGadgetGadget definition
2023
512,584
389,790
76 %
22,933
4.5 %
5,862
1.1 %
3,723
0.7 %
35
0.0 %
18,785
3.7 %
94
0.0 %
26,559
5.2 %
181
0.0 %
1
0.0 %
9,882
1.9 %
3
0.0 %
883
0.2 %
2022
649,507
500,644
77 %
30,022
4.6 %
11,606
1.8 %
3,765
0.6 %
53
0.0 %
19,026
2.9 %
118
0.0 %
25,582
3.9 %
229
0.0 %
2,556
0.4 %
3
0.0 %
1,396
0.2 %
2021
604,568
480,776
80 %
32,264
5.3 %
9,471
1.6 %
1,157
0.2 %
139
0.0 %
22,991
3.8 %
90
0.0 %
13,233
2.2 %
407
0.1 %
20
0.0 %
1,084
0.2 %
1,104
0.2 %
2020
492,794
374,758
76 %
33,690
6.8 %
9,636
2.0 %
1,429
0.3 %
111
0.0 %
19,581
4.0 %
446
0.1 %
9,658
2.0 %
627
0.1 %
4
0.0 %
290
0.1 %
710
0.1 %
2019
545,820
425,353
78 %
32,847
6.0 %
9,386
1.7 %
1,830
0.3 %
76
0.0 %
16,171
3.0 %
566
0.1 %
5,830
1.1 %
645
0.1 %
21
0.0 %
380
0.1 %
259
0.0 %
2018
583,522
447,409
77 %
30,051
5.1 %
12,299
2.1 %
2,554
0.4 %
174
0.0 %
15,745
2.7 %
415
0.1 %
5,478
0.9 %
747
0.1 %
5
0.0 %
620
0.1 %
936
0.2 %
2017
514,254
397,749
77 %
30,645
6.0 %
7,905
1.5 %
2,482
0.5 %
31
0.0 %
15,258
3.0 %
95
0.0 %
4,405
0.9 %
543
0.1 %
7
0.0 %
147
0.0 %
181
0.0 %
2016
429,227
340,468
79 %
20,547
4.8 %
5,099
1.2 %
1,492
0.3 %
80
0.0 %
14,059
3.3 %
90
0.0 %
4,058
0.9 %
236
0.1 %
2
0.0 %
155
0.0 %
126
0.0 %
2015
481,781
323,490
67 %
28,080
5.8 %
5,688
1.2 %
2,032
0.4 %
82
0.0 %
14,099
2.9 %
78
0.0 %
6,878
1.4 %
479
0.1 %
78
0.0 %
114
0.0 %
2014
400,737
298,408
74 %
24,102
6.0 %
7,188
1.8 %
2,593
0.6 %
180
0.0 %
9,177
2.3 %
187
0.0 %
11,491
2.9 %
154
0.0 %
6
0.0 %
42
0.0 %
573
0.1 %
2013
672,269
494,296
74 %
25,146
3.7 %
13,053
1.9 %
2,980
0.4 %
323
0.0 %
20,251
3.0 %
208
0.0 %
57,606
8.6 %
649
0.1 %
4
0.0 %
38
0.0 %
324
0.0 %
2012
759,558
543,614
72 %
15,642
2.1 %
12,791
1.7 %
2,776
0.4 %
127
0.0 %
29,603
3.9 %
158
0.0 %
89,778
12 %
424
0.1 %
5
0.0 %
51
0.0 %
2011
633,002
473,504
75 %
16,918
2.7 %
12,804
2.0 %
2,518
0.4 %
206
0.0 %
14,588
2.3 %
155
0.0 %
63,751
10 %
535
0.1 %
4
0.0 %
44
0.0 %
2010
641,003
497,054
78 %
16,406
2.6 %
16,003
2.5 %
3,534
0.6 %
373
0.1 %
15,834
2.5 %
196
0.0 %
67,906
11 %
858
0.1 %
25
0.0 %
97
0.0 %
2009
626,458
474,491
76 %
27,774
4.4 %
20,125
3.2 %
3,174
0.5 %
272
0.0 %
16,611
2.7 %
193
0.0 %
46,450
7.4 %
1,191
0.2 %
15
0.0 %
2008
589,838
430,750
73 %
23,183
3.9 %
24,264
4.1 %
3,875
0.7 %
253
0.0 %
19,855
3.4 %
193
0.0 %
41,150
7.0 %
2,537
0.4 %
9
0.0 %
2007
475,095
361,894
76 %
16,626
3.5 %
16,570
3.5 %
5,053
1.1 %
454
0.1 %
15,335
3.2 %
234
0.0 %
21,334
4.5 %
4,418
0.9 %
13
0.0 %
2006
213,266
177,566
83 %
3,333
1.6 %
7,782
3.6 %
1,901
0.9 %
233
0.1 %
6,307
3.0 %
175
0.1 %
7,193
3.4 %
727
0.3 %
6
0.0 %
2005
73,445
54,873
75 %
1,480
2.0 %
4,621
6.3 %
289
0.4 %
817
1.1 %
3,550
4.8 %
281
0.4 %
3,088
4.2 %
403
0.5 %
2004
7,511
4,770
64 %
178
2.4 %
456
6.1 %
45
0.6 %
1,160
15 %
183
2.4 %
151
2.0 %
45
0.6 %
53
0.7 %
2003
8
7
88 %
1
13 %
Dateพูดคุยคุยกับผู้ใช้คุยเรื่องวิกิพีเดียคุยเรื่องไฟล์คุยเรื่องมีเดียวิกิคุยเรื่องแม่แบบคุยเรื่องวิธีใช้คุยเรื่องหมวดหมู่คุยเรื่องสถานีย่อยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องฉบับร่างTimedText talkคุยเรื่องมอดูลGadget talkGadget definition talk
2023
7,206
1.4 %
25,743
5.0 %
395
0.1 %
17
0.0 %
15
0.0 %
131
0.0 %
40
0.0 %
196
0.0 %
8
0.0 %
74
0.0 %
3
0.0 %
25
0.0 %
2022
16,546
2.5 %
35,732
5.5 %
489
0.1 %
29
0.0 %
188
0.0 %
684
0.1 %
34
0.0 %
638
0.1 %
8
0.0 %
1
0.0 %
58
0.0 %
1
0.0 %
99
0.0 %
2021
11,037
1.8 %
29,571
4.9 %
476
0.1 %
17
0.0 %
8
0.0 %
226
0.0 %
11
0.0 %
340
0.1 %
76
0.0 %
48
0.0 %
22
0.0 %
2020
9,155
1.9 %
31,585
6.4 %
602
0.1 %
21
0.0 %
7
0.0 %
131
0.0 %
32
0.0 %
277
0.1 %
14
0.0 %
1
0.0 %
7
0.0 %
22
0.0 %
2019
7,130
1.3 %
44,280
8.1 %
557
0.1 %
53
0.0 %
15
0.0 %
207
0.0 %
30
0.0 %
155
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
13
0.0 %
11
0.0 %
2018
12,970
2.2 %
52,184
8.9 %
1,321
0.2 %
41
0.0 %
7
0.0 %
179
0.0 %
23
0.0 %
312
0.1 %
7
0.0 %
13
0.0 %
32
0.0 %
2017
13,625
2.6 %
40,398
7.9 %
280
0.1 %
35
0.0 %
11
0.0 %
107
0.0 %
23
0.0 %
309
0.1 %
6
0.0 %
3
0.0 %
9
0.0 %
2016
6,717
1.6 %
35,305
8.2 %
191
0.0 %
38
0.0 %
117
0.0 %
9
0.0 %
138
0.0 %
7
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2015
7,183
1.5 %
92,728
19 %
201
0.0 %
16
0.0 %
50
0.0 %
97
0.0 %
12
0.0 %
42
0.0 %
3
0.0 %
9
0.0 %
7
0.0 %
2014
8,569
2.1 %
37,212
9.3 %
320
0.1 %
19
0.0 %
16
0.0 %
105
0.0 %
20
0.0 %
72
0.0 %
3
0.0 %
50
0.0 %
2013
12,654
1.9 %
43,241
6.4 %
804
0.1 %
51
0.0 %
59
0.0 %
190
0.0 %
35
0.0 %
103
0.0 %
20
0.0 %
1
0.0 %
28
0.0 %
2012
10,616
1.4 %
52,981
7.0 %
625
0.1 %
22
0.0 %
17
0.0 %
142
0.0 %
23
0.0 %
87
0.0 %
9
0.0 %
1
0.0 %
14
0.0 %
2011
15,973
2.5 %
30,542
4.8 %
628
0.1 %
27
0.0 %
20
0.0 %
190
0.0 %
20
0.0 %
472
0.1 %
44
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
2010
8,247
1.3 %
13,715
2.1 %
340
0.1 %
21
0.0 %
6
0.0 %
172
0.0 %
5
0.0 %
133
0.0 %
24
0.0 %
1
0.0 %
2009
15,858
2.5 %
18,886
3.0 %
573
0.1 %
50
0.0 %
64
0.0 %
457
0.1 %
7
0.0 %
180
0.0 %
15
0.0 %
2
0.0 %
2008
23,205
3.9 %
19,118
3.2 %
695
0.1 %
41
0.0 %
5
0.0 %
283
0.0 %
8
0.0 %
295
0.1 %
34
0.0 %
3
0.0 %
2007
12,635
2.7 %
18,401
3.9 %
1,009
0.2 %
22
0.0 %
22
0.0 %
212
0.0 %
5
0.0 %
84
0.0 %
49
0.0 %
3
0.0 %
2006
3,573
1.7 %
3,579
1.7 %
219
0.1 %
13
0.0 %
11
0.0 %
153
0.1 %
9
0.0 %
64
0.0 %
15
0.0 %
2005
1,745
2.4 %
1,568
2.1 %
317
0.4 %
8
0.0 %
35
0.0 %
97
0.1 %
7
0.0 %
44
0.1 %
48
0.1 %
2004
237
3.2 %
180
2.4 %
24
0.3 %
3
0.0 %
3
0.0 %
5
0.1 %
2003