Wikiscan
th.wikipedia.orgDateTotalArticleผู้ใช้วิกิพีเดียไฟล์มีเดียวิกิแม่แบบวิธีใช้หมวดหมู่สถานีย่อยหนังสือฉบับร่างTimedTextมอดูลGadgetGadget definition
2022
333,056
252,479
76 %
15,441
4.6 %
6,647
2.0 %
1,340
0.4 %
27
0.0 %
10,091
3.0 %
71
0.0 %
13,318
4.0 %
55
0.0 %
6,161
1.8 %
685
0.2 %
2021
610,229
482,167
79 %
33,313
5.5 %
9,451
1.5 %
1,223
0.2 %
140
0.0 %
23,118
3.8 %
91
0.0 %
13,559
2.2 %
400
0.1 %
20
0.0 %
3,672
0.6 %
1,104
0.2 %
2020
495,984
376,778
76 %
34,268
6.9 %
9,551
1.9 %
1,500
0.3 %
112
0.0 %
19,754
4.0 %
446
0.1 %
9,854
2.0 %
610
0.1 %
4
0.0 %
464
0.1 %
710
0.1 %
2019
547,941
426,952
78 %
32,957
6.0 %
9,345
1.7 %
1,890
0.3 %
76
0.0 %
16,341
3.0 %
566
0.1 %
6,012
1.1 %
632
0.1 %
21
0.0 %
349
0.1 %
259
0.0 %
2018
585,963
449,785
77 %
30,248
5.2 %
12,127
2.1 %
2,656
0.5 %
175
0.0 %
15,930
2.7 %
415
0.1 %
5,724
1.0 %
723
0.1 %
5
0.0 %
68
0.0 %
936
0.2 %
2017
515,957
398,787
77 %
30,817
6.0 %
7,864
1.5 %
2,612
0.5 %
31
0.0 %
15,374
3.0 %
95
0.0 %
4,611
0.9 %
529
0.1 %
7
0.0 %
162
0.0 %
181
0.0 %
2016
430,377
341,200
79 %
20,706
4.8 %
5,067
1.2 %
1,624
0.4 %
82
0.0 %
14,127
3.3 %
90
0.0 %
4,185
1.0 %
230
0.1 %
2
0.0 %
62
0.0 %
127
0.0 %
2015
483,484
324,364
67 %
28,212
5.8 %
5,627
1.2 %
2,163
0.4 %
82
0.0 %
14,250
2.9 %
78
0.0 %
7,318
1.5 %
462
0.1 %
112
0.0 %
114
0.0 %
2014
402,035
298,883
74 %
24,381
6.1 %
7,156
1.8 %
2,774
0.7 %
181
0.0 %
9,245
2.3 %
187
0.0 %
11,747
2.9 %
127
0.0 %
6
0.0 %
117
0.0 %
578
0.1 %
2013
675,745
495,567
73 %
25,437
3.8 %
12,971
1.9 %
3,338
0.5 %
325
0.0 %
20,449
3.0 %
208
0.0 %
58,888
8.7 %
627
0.1 %
4
0.0 %
192
0.0 %
324
0.0 %
2012
764,017
544,641
71 %
16,319
2.1 %
12,688
1.7 %
3,222
0.4 %
128
0.0 %
29,945
3.9 %
158
0.0 %
91,715
12 %
414
0.1 %
5
0.0 %
156
0.0 %
2011
636,137
474,200
75 %
17,715
2.8 %
12,695
2.0 %
2,828
0.4 %
206
0.0 %
14,739
2.3 %
155
0.0 %
64,917
10 %
516
0.1 %
4
0.0 %
45
0.0 %
2010
644,868
498,135
77 %
17,014
2.6 %
15,963
2.5 %
4,076
0.6 %
373
0.1 %
16,262
2.5 %
196
0.0 %
69,105
11 %
853
0.1 %
25
0.0 %
70
0.0 %
2009
629,168
475,045
76 %
28,523
4.5 %
20,117
3.2 %
3,578
0.6 %
274
0.0 %
16,929
2.7 %
193
0.0 %
47,075
7.5 %
1,146
0.2 %
64
0.0 %
2008
591,730
431,271
73 %
23,254
3.9 %
24,226
4.1 %
4,268
0.7 %
258
0.0 %
20,064
3.4 %
193
0.0 %
41,826
7.1 %
2,427
0.4 %
136
0.0 %
2007
476,981
362,300
76 %
16,904
3.5 %
16,447
3.4 %
6,015
1.3 %
478
0.1 %
15,644
3.3 %
234
0.0 %
21,462
4.5 %
4,236
0.9 %
51
0.0 %
2006
214,347
177,892
83 %
3,351
1.6 %
7,692
3.6 %
2,580
1.2 %
245
0.1 %
6,564
3.1 %
175
0.1 %
7,215
3.4 %
536
0.3 %
45
0.0 %
2005
73,637
54,935
75 %
1,481
2.0 %
4,571
6.2 %
437
0.6 %
830
1.1 %
3,734
5.1 %
281
0.4 %
3,091
4.2 %
234
0.3 %
2004
7,632
4,770
63 %
178
2.3 %
457
6.0 %
160
2.1 %
1,165
15 %
183
2.4 %
151
2.0 %
45
0.6 %
53
0.7 %
2003
8
7
88 %
1
13 %
Dateพูดคุยคุยกับผู้ใช้คุยเรื่องวิกิพีเดียคุยเรื่องไฟล์คุยเรื่องมีเดียวิกิคุยเรื่องแม่แบบคุยเรื่องวิธีใช้คุยเรื่องหมวดหมู่คุยเรื่องสถานีย่อยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องฉบับร่างTimedText talkคุยเรื่องมอดูลGadget talkGadget definition talk
2022
9,358
2.8 %
15,961
4.8 %
214
0.1 %
14
0.0 %
43
0.0 %
533
0.2 %
20
0.0 %
494
0.1 %
5
0.0 %
1
0.0 %
55
0.0 %
43
0.0 %
2021
11,106
1.8 %
29,597
4.9 %
476
0.1 %
19
0.0 %
8
0.0 %
227
0.0 %
11
0.0 %
341
0.1 %
76
0.0 %
88
0.0 %
22
0.0 %
2020
9,210
1.9 %
31,600
6.4 %
602
0.1 %
22
0.0 %
7
0.0 %
131
0.0 %
32
0.0 %
277
0.1 %
14
0.0 %
1
0.0 %
15
0.0 %
22
0.0 %
2019
7,157
1.3 %
44,322
8.1 %
559
0.1 %
53
0.0 %
15
0.0 %
207
0.0 %
30
0.0 %
155
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
27
0.0 %
11
0.0 %
2018
13,040
2.2 %
52,211
8.9 %
1,305
0.2 %
41
0.0 %
7
0.0 %
180
0.0 %
23
0.0 %
314
0.1 %
7
0.0 %
11
0.0 %
32
0.0 %
2017
13,669
2.6 %
40,428
7.8 %
279
0.1 %
35
0.0 %
11
0.0 %
107
0.0 %
23
0.0 %
313
0.1 %
6
0.0 %
7
0.0 %
9
0.0 %
2016
6,773
1.6 %
35,316
8.2 %
183
0.0 %
38
0.0 %
117
0.0 %
9
0.0 %
140
0.0 %
7
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2015
7,194
1.5 %
92,742
19 %
200
0.0 %
16
0.0 %
50
0.0 %
97
0.0 %
12
0.0 %
42
0.0 %
3
0.0 %
4
0.0 %
7
0.0 %
2014
8,582
2.1 %
37,222
9.3 %
312
0.1 %
19
0.0 %
16
0.0 %
105
0.0 %
20
0.0 %
72
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
50
0.0 %
2013
12,667
1.9 %
43,248
6.4 %
804
0.1 %
55
0.0 %
59
0.0 %
190
0.0 %
35
0.0 %
103
0.0 %
20
0.0 %
1
0.0 %
28
0.0 %
2012
10,634
1.4 %
53,011
6.9 %
615
0.1 %
22
0.0 %
17
0.0 %
142
0.0 %
23
0.0 %
87
0.0 %
9
0.0 %
14
0.0 %
2011
16,020
2.5 %
30,656
4.8 %
609
0.1 %
27
0.0 %
20
0.0 %
191
0.0 %
20
0.0 %
472
0.1 %
44
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
2010
8,257
1.3 %
13,784
2.1 %
339
0.1 %
21
0.0 %
6
0.0 %
172
0.0 %
5
0.0 %
134
0.0 %
24
0.0 %
1
0.0 %
2009
15,900
2.5 %
18,925
3.0 %
554
0.1 %
50
0.0 %
64
0.0 %
457
0.1 %
7
0.0 %
180
0.0 %
15
0.0 %
2
0.0 %
2008
23,244
3.9 %
19,127
3.2 %
684
0.1 %
43
0.0 %
5
0.0 %
283
0.0 %
8
0.0 %
295
0.0 %
34
0.0 %
2
0.0 %
2007
12,666
2.7 %
18,418
3.9 %
1,007
0.2 %
23
0.0 %
22
0.0 %
212
0.0 %
5
0.0 %
84
0.0 %
49
0.0 %
2
0.0 %
2006
3,577
1.7 %
3,584
1.7 %
219
0.1 %
13
0.0 %
11
0.0 %
153
0.1 %
9
0.0 %
64
0.0 %
15
0.0 %
2005
1,750
2.4 %
1,568
2.1 %
312
0.4 %
8
0.0 %
35
0.0 %
99
0.1 %
7
0.0 %
44
0.1 %
46
0.1 %
2004
237
3.1 %
180
2.4 %
24
0.3 %
3
0.0 %
3
0.0 %
5
0.1 %
2003